{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Between còn ñượ c dùng cho các quãng cách gi

Info iconThis preview shows pages 119–121. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Between còn ñượ c dùng cho các quãng cách gi a các v t và các gi i h n v m t th i gian. Difference + between (not among) What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) We need 2 meters between each window. There seems to be less and less time between each birthday (and the next). Devide + between (not among) He devided his money between his wife, his daughter, and his sister. Share + between/among He shared the food between/among all my friend. consecutive (Adj) liên t c (không có tính ñứ t quãng) successive (Adj) liên t c (có tính cách quãng) emigrant (N) ng ườ i di c ư , (V) -> emigrate from immigrant (N) ng ườ i nh p c ư ; (V) immigrate into formerly (Adv) tr ướ c kia formally (Adv) ch nh t ( ă n m c); (Adv) chính th c historic (Adj) n i ti ế ng, quan tr ng trong l ch s The historic spot on which the early English settlers landed in North America
Background image of page 119

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 120 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng (Adj) mang tính l ch s . historic times historical (Adj) thu c v l ch s Historical reseach, historical magazine (Adj) có th t trong l ch s Historical people, historical events hepless (Adj) vô v ng, tuy t v ng useless (Adj) vô d ng imaginary = (Adj) không có th t, t ưở ng t ượ ng imaginative = (Adj) phong phú, bay b ng v trí t ưở ng t ượ ng Classic (adj) ch t l ượ ng cao: a classic novel (m t cu n ti u thuy ế t hay); a classic football match (m t tr n bóng ñ á hay). ñặ c thù/ ñặ c tr ư ng/tiêu bi u: a classic example (m t ví d tiêu bi u, ñ i n hình). Classic (noun): v ă n ngh s ĩ , tác ph m l ư u danh. This novel may well become a classic (Tác ph m này có th ñượ c l ư u danh). Classical: c ñ i n, kinh ñ i n. Politic: nh n th c ñ úng/ khôn ngoan/ trang tr ng. I don’t think it would be politic to ask for loan just now. (Tôi cho r ng s không là khôn ngoan n ế u h i vay m t kho n ngay lúc này.) Political: thu c v chính tr . A political career (m t s nghi p chính tr ). Continual: liên t c l p ñ i l p l i (hành ñộ ng có tính cách quãng) Please stop your continual questions (Xin hãy thôi h i l p ñ i l p l i mãi nh ư th ế ). Continous: liên miên/su t (hành ñộ ng không có tính cách quãng) A continous flow of traffic (Dòng xe c ch y liên miên b t t n).
Background image of page 120
Image of page 121
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}