Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

La ora actual ă studiile din domeniul bulllying ului

Info icon This preview shows pages 50–52. Sign up to view the full content.

La ora actual ă , studiile din domeniul bulllying-ului la locul de munc ă care au fost interesate de studierea rolului rezilien ț ei în cazul victimelor acestui fenomen se situeaz ă mai curând la nivel teoretic, existând studii de trecere în revist ă a literaturii existente ș i mai pu ț in studii empirice interesate de investigarea modalit ăț ii prin care victimele fenomenului ajung s ă devin ă reziliente. Pu ț ine studii (Duffy ș i Sperry 2014; Maidaniuc-Chiril ă 2015) au ar ă tat c ă victimele bullying-ului la locul de munc ă reu ș esc s ă devin ă reziliente doar în urma unor programe de formare ș i dezvoltare profesional ă prin care acestea sunt informate asupra simptomelor fenomenului, modalit ăț ii specifice de manifestare ș i sunt antrenate s ă adopte tehnici de reflec ț ie ș i tehnici creative de reinterpretare a situa ț iei aplicând terapii complementare de reducere a stresului. Mai mult, într-un studiu s-a ar ă tat c ă rezilien ț a, ca tr ă s ă tur ă , prezice starea de bine a victimei fenomenului de bullying (Fraccaro 2014). Rutter precizeaz ă c ă unele
Image of page 50

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     51 victime ale bullying-ului pot manifesta dezvolt ă ri pozitive similare celor din procesul de cre ș tere posttraumatic ă ca urmare a experiment ă rii acestui fenomen (Rutter 2006). Un studiu din 2014 a ar ă tat c ă persoanele se simt mai puternice, mai inteligente social ș i mai abile dup ă experimentarea fenomenului de bullying la locul de munc ă (Van Haugthen 2014). Studiile din domeniul bullying-ului la locul de munc ă interesate de studierea rolului rezilien ț ei vorbesc despre un proces de recuperare al victimei pe care îl denumesc revenire dup ă experimentarea traumei sau a adversit ăț ii (Gross 2009). Mai mult, un studiu din domeniul ș colar a ar ă tat c ă rezilien ț a mediaz ă rela ț ia dintre victimizare ș i autoeficacitatea perceput ă în sensul c ă persoanele cu autoeficacitate perceput ă ridicat ă sunt mai reziliente în cazul experiment ă rii situa ț iei de bullying (Naranayan ș i Betts 2014), iar într-un alt studiu tot din domeniul ș colar s-a ar ă tat c ă victimele bullying-ului care au avut niveluri de rezilien ță mai ridicate au prezentat mai pu ț in simptome psihopatologice comparativ cu victimele care aveau niveluri mai sc ă zute ale rezilien ț ei. Un studiu românesc (Maidaniuc-Chiril ă 2015) a ar ă tat c ă angaja ț ii români ce au fost expu ș i fenomenului de bullying la locul lor de munc ă ș i care au avut niveluri mai ridicate ale rezilien ț ei au resim ț it niveluri mai sc ă zute ale încord ă rii fizice comparativ cu victimele care prezentau niveluri mai sc ă zute ale rezilien ț ei. Acest studiu a stat la baza realiz ă rii unui alt studiu românesc (Maidaniuc- Chiril ă 2015) care a ar ă tat c ă nu doar nivelul rezilien ț ei mediaz ă rela ț ia dintre victimizare, ca urmare a experiment ă rii bullying-ului ș i starea de încordare resim ț it
Image of page 51
Image of page 52
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern