p là di n tích đ t 80mề ệ ả ảư� ựấ ệ ấ 2 t i xóm Vân Hòa xã Vân To � ả huyn Th

P là di n tích đ t 80mề ệ ả ảư? ựấ

This preview shows page 4 - 6 out of 6 pages.

p là di n tích đ t 80m ươ 2 t i xóm Vân Hòa, xã Vân T o, huy n Th ng Tín, thành ph Hà N i mang tên h anh Ph m Gia Nam. ườ H s th hi n ngu n g c di n tích đ t nêu trên là c a ông Ph m Gia Phác đ c y ban nhân dân xã Vân ơ ượ T o, huy n Th ng Tín c p đ t giãn dân vào năm 1992. Căn c Biên b n bàn giao đ t c a y ban nhân dân ườ xã cho ông Phác thì th i đi m có biên b n giao đ t này ch H ng đã k t hôn v i anh Nam. Tuy nhiên, theo xác ế minh c a Tòa án c p s th m t i xã Vân T o, Th ng Tín v th t c c p đ t thì xã Vân T o đã có ch ơ ườ tr ng c p đ t giãn dân t năm 1991. Dù khi làm th t c c p đ t, gia đình ông Phác ch có 4 ng i là ông ươ ủ ụ ườ Phác, bà Tài, ch L , anh n (vì th i đi m này anh Nam đi b đ i ch a v đ a ph ng), nh ng vi c c p đ t Ơ ư ươ ư giãn dân là c p đ t cho h đông ng i, c p cho v ch ng ông Phác và các con, nên anh Nam cũng là đ i ườ t ng đ c c p đ t. Sau khi nh n đ t, gia đình ông Phác đã xây d ng m t căn nhà c p 4. Năm 1993, gia đình ượ ượ ông Phác cho v ch ng anh Nam ch H ng ra riêng trên di n tích đ t này và anh ch là ng i qu n lý, s ườ d ng đ t liên t c t đó cho đ n nay. ế Ch H ng cho r ng gia đình ông Phác đã tuyên b cho v ch ng ch di n tích đ t nêu trên, ông Phác và anh Nam kh ng đ nh gia đình ch a cho v ch ng. ư Xét th y: Theo xác minh t i y ban nhân dân xã Vân T o thì năm 2001, xã t ch c cho các h dân trong xã ạ Ủ Vân T o đăng ký kê khai đ xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng và các h kê khai t i tr s thôn xóm (BL 103). T t c các h dân trong xã đ u đ c bi t v ch tr ng kê khai đ t này. Ông Phác là ch đ t ượ ế ươ nh ng không đi kê khai. Anh Nam đang trên đ t và là ng i đi kê khai làm th t c c p gi y ch ng nh n. ư ườ ủ ụ Ngày 21-12-2001, anh Nam đ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t s U060645 đ ng tên h ông ượ Ph m Gia Nam. V ch ng anh ch đã xây nhà 2 t ng kiên c vào năm 2002 và đ n năm 2005 thì xây thêm tum ế t ng 3. Ông Phác và các anh ch em trong gia đình anh Nam đ u bi t vi c xây d ng trên c a v ch ng anh ế Nam ch H ng, nh ng cũng không ai có ý ki n gì. Nh v y, t khi đ c c p gi y ch ng nh n (2001) cho đ n ư ế ư ượ ế khi có vi c ly hôn c a anh Nam, ch H ng (2009), gia đình ông Phác cũng không ai có khi u n i gì v vi c c p ế
Image of page 4
đ t, xây nhà này. Đi u đó th hi n ý chí c a gia đình ông Phác là đã cho anh Nam và ch H ng di n tích đ t nêu trên. Do đó, vi c ông Phác và anh Nam khai r ng anh Nam t ý kê khai gi y t đ t, ông Phác không bi t là ế không có c s ch p nh n. Nh v y, có căn c xác đ nh l i khai c a ch H ng v vi c gia đình ông Phác đã ơ ư cho anh ch di n tích đ t trên, là có c s . ơ ở Do đó, vi c Tòa án các c p nh n đ nh r ng anh Nam đi làm gi y t đ t ông Phác không bi t và vi c ch H ng ế khai gia đình ch ng đã cho v ch ng nh ng không có ch ng c ch ng minh, đ xác đ nh di n tích đ t 80m ư 2 t i thôn Vân Hòa, xã Vân T o, huy n Th ng Tín, thành ph Hà N i là tài s n thu c h gia đình ông Ph m ườ Gia Phác; đ ng th i, bu c anh Nam, ch H ng tr l i đ t cho gia đình ông Phác, là không đúng. C n ph i xác
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 6 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors