BA
Chuong 1 Tong quan ve SPSS ver 5.pdf

Vào thang thứ bậc biến liên tục có ít

Info icon This preview shows pages 25–30. Sign up to view the full content.

vào thang thứ bậc Biến liên tục có ít hơn 24 số hạng được xếp vào thang thứ bậc Biến liên tục nhiều hơn 24 số hạng được xếp vào thang tỷ lệ (24 số hạng này là mặc định nhưng vẫn thể thay đổi tùy theo chủ ý của người sử dụng : Edit Option Interative) 3. Cách nhập và chỉnh sửa dữ liệu Cách nhập dữ liệu : Chọn cửa sổ Data View Dữ liệu được nhập trực tiếp vào cửa sổ Data View Sử dụng Value Labels: xem giá trị khi nhập Chỉnh sửa dữ liệu nhập sai: Sửa trực tiếp vào ô chứa giá trị nhập sai tại cửa sổ Data View Chèn thêm biến, trường Chèn biến mới : chọn Insert Variable Data Insert Variable Chèn thêm trường : chọn Insert Cases Data Insert Cases III. MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU
Image of page 25

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

24/11/2017 26 3.1. Sort Cases Tác dụng : dùng để sắp xếp các giá trị của một biến theo trật tự tăng hoặc giảm Câu lệnh : Data Sort Cases Merge Files Tác dụng : nối các file SPSS thành một file tổng hợp Có 2 cách: nối thêm trường (cases) hoặc nối thêm biến (variables). Yêu cầu : Nối thêm biến, giữa các file cần một biến chung và biến này phải được sort theo cùng một trật tự Nối thêm trường : các file phải chung bảng mã hóa Câu lệnh : Data Merge Files
Image of page 26