Hvis alle budgetandele werne er ens svarende til at

This preview shows page 30 - 31 out of 88 pages.

Hvis alle budgetandele, w’erne, er ens, svarende til at mængderne er omvendt pro- portionale med udgangspriserne, reduceres (5) til et Carli indeks. Hvis budgetande- lene er proportionale med priserne i udgangssituationen, svarende til at der indgår samme mængde af alle varer, reduceres (5) til et Dutot indeks. I modsætning hertil er Jevons indekset strengt taget ikke et fastkurvsindeks, da mængderne her implicit tillades at variere, mens budgetandelene holdes konstante. Antag, for eksempel, at en forbruger køber én enhed vare X og én enhed vare Y og at begge koster 10 kr. Den samlede udgift vil så være 20 kr. Hvis prisen på vare X stiger fra 10 til 15 kr. og prisen på Y er uændret vil den samlede udgift ved at købe en enhed af begge varer stige til 25 kr. Både Carli og Dutot indekset vil vise en stigning på 25 pct., hvilket netop svarer til stigningen i udgiften ved at købe den faste varekurv. Je- vons indekset vil derimod kun vise en stigning på 22,5 pct. Prisen på X er steget i for- hold til prisen på Y. For at holde uændrede budgetandele skal forbruget i mængder af X derfor nedsættes mens forbruget af Y skal øges. Forbruget af X vil således falde ca. 20 pct. mens forbruget af Y vil stige ca. 20 pct. Med denne substitution vil de samlede udgifter kun stige med 22,5 pct., svarende til stigningen i Jevons indekset. Ud fra den aksiomatiske tilgang må Jevons vurderes som det bedste indeks. Det op- fylder de centrale tests nævnt ovenfor. Da basisindeksene beregnes som månedligt kædede indeks, jf. nedenfor, er det i forhold til Carli indekset en afgørende fordel, at Jevons indekset er transitivt. I forhold til Dutot er det en fordel, at Jevons indekset ikke afhænger af mængdeenheden eller prisniveauet. Anvendelse af Dutot indeks forudsætter i praksis, at varerne i det enkelte basisindeks er ganske homogene og at der ikke er for stor spredning i prisniveauet. Indekset er derfor generelt ikke velegnet til varer, hvor der er stor spredning i prisniveauet, mens Jevons indeks ikke påvirkes heraf. Som nævnt bør der ikke lægges for stor vægt på en økonomisk tolkning af basisindek- sene. Anvendelse af Jevons indekset betyder ikke nødvendigvis, at budgetandelene er eller forudsættes konstante, ligesom Carli og Dutot indeks ikke betyder, at mængder- ne nødvendigvis holdes konstante. Det, den økonomiske tilgang siger, er, at hvis bud- getandelene er nogenlunde konstante, så vil Jevons indekset være et godt estimat af et leveomkostningsindeks, og hvis mængderne er konstante vil Carli eller Dutot in- dekset være et godt estimat af et leveomkostningsindeks. Alle tre indeks kan i sagens natur beregnes, uanset hvad der i praksis sker med budgetandelene og foretrækkes på grund af deres statistiske egenskaber.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture