Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

C phòng ướ ở trang thi t b đ dùng ph c v cho

Info icon This preview shows pages 175–179. Sign up to view the full content.

c, phòng , …) ướ Trang thi t b , đ dùng ph c v cho ế 3 các gi h c trên l p (Mô hình, tranh 14.7 55.8 29.4 0.85 0.65 nh, máy vi tính, máy chi u,..) ế Các trang thi t b ph c v cho các ế 4 gi h c ngo i khoá, các ho t đ ng 11.7 65.4 22.9 0.89 0.58 ngoài gi lên l p 5 Giáo trình và tài li u tham kh o 25.1 42.9 32.0 0.93 0.75 trong th vi n nhà tr ng ph c v ư ườ cho vi c h c t p Đi u ki n ph c v cho vui ch i, ơ gi i 6 trí (khuôn viên, cây xanh, v sinh, 48.5 43.3 8.2 1.40 0.64 sân bãi, phát thanh, truy n hình….) S li u b ng 3.15 cho th y, h u h t sinh viên đ u hài lòng v i các ế đi u ki n c s v t ch t c a nhà tr ng, trong đó s l ng sinh viên hài ơ ườ ố ượ lòng v i “Đi u ki n v l p h c (Không gian l p h c, ánh sáng, bàn gh , v ề ớ ế
Image of page 175

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

sinh…)” là nhi u nh t (chi m 68.8% và ĐTB = 1.763); k ti p là hài lòng ế ế ế v i “Đi u ki n
Image of page 176
77
Image of page 177

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

ph c v cho vui ch i, gi i trí” (chi m 48.5% và ĐTB = 1.40). Đi u này ơ ế cũng d hi u vì S n La là m t t nh mi n núi khó khăn, kinh t ch m phát ơ ế tri n, đa ph n sinh viên c a tr ng đ n t nông thôn, vùng sâu, vùng xa nên ườ ế v i đi u ki n l p h c, khuôn viên, cây xanh … c a nhà tr ng hi n nay là ườ khá t t so v i đi u ki n gia đình, b n làng c a các em. Các phòng h c đ m b o v sinh, thoáng mát, s ch s , đ ánh sáng, bàn, gh , b ng phù ế h p. Khuôn viên c a nhà tr ng khá r ng rãi, s ch, đ p; có sân bãi đáp ng ườ nhu c u vui ch i, gi i trí c a sinh viên ngoài gi h c. ơ S l ng sinh viên hài lòng v i “Đi u ki n ch trong ký túc xá” ố ượ ỗ ở không nhi u (chi m 15.2% và ĐTB= 0.88). Chúng tôi bi t r ng, nhi u sinh ế ế viên mu n đ c s ng trong ký túc xá c a nhà tr ng do các em ượ ườ “không có đi u ki n thuê nhà s ng bên ngoài” (phi u ph ng v n s ế 11,13) , ho c bên ngoài an ninh không đ m b o” (phi u ph ng v n s ế 17); ho c “s ng trong ký túc xá t p quen s ng trong môi tr ng t p th , là m t c h i đ ườ ơ hoàn thi n b n thân” (phi u ph ng v n s ế 12); ho c “s ng trong ký túc xá đ có th bàn b c trao đ i cùng nhau khi có bài t p khó” (phi u ph ng v n ế s 15). Tuy nhiên, các em nhi u em không hài lòng v i đi u ki n sinh ho t trong ký túc xá và c m th y khó thích ng v i môi tr ng ký túc xá là do ườ m i phòng trong ký túc xá khá đông (t 10 - 12 sinh viên) nên các em
Image of page 178
Image of page 179
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern