Iðô ðóògedùñ aùúa i

This preview shows 11 out of 13 pages.

Info icon Subscribe to view the full document.

You've reached the end of this preview.

Unformatted text preview: iÐÔ ÐÓÒgedÙÑ aÙÚa i×Ó ØéÐÝadÓÒbÙ Ø× i: i aba ÐÐee×Øb ieÒ Ø iÖée ii ega Öd ieÒÔ ÐÓÒgedÙÑ aÙÚa i×ØéÓÙÒ eÖéÙ ×× iØÔa ×a ÖÖê Øe Ö Ðaba ÐÐe Ób jeØ ifdÙ Ø iÖeÙ ÖaÙbÙ Øe×Ød eÑ aÜ iÑ i×e Ö Ðe×haÒe×d eÑ a ÖÕÙ e ÖÙÒbÙ Øe Ø Ðega Öd ieÒd ebÙ Ø Ú eÙ ØÑ iÒ iÑ i×e Ö Ðe×haÒe×d eÑ a ÖÕÙ e ÖÙÒbÙ Ø eÔ Öé×eÒ ØeÞe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a ÐeD eÕÙ e ÐØÝÔ ed e jeÙ ×ag iØ iÐ? Ò ×ÙÔÔÓ ×edaÒ × Ða×Ù iØed e ÐeÜ e Ö ieÕÙ e μ = 1 e Ø π D π G > ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d e a ×h eÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×e ØÑ iÜ Øe× ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙÙÒd ÖÓ iØ ie Öad ÖeÔ ÐÙ ××ÓÙÚ eÒ Ø×ÓÒ Ø iÖ ÐÓ Ö×ÕÙ iÐØ iÖed ÖÓ iØedÙga Öd ieÒÒ d ÖÓ iØ ie ÖØ iÖeØ iÐÔ ÐÙ ××ÓÙÚ eÒ ØgaÙh eÓÙd ÖÓ iØedÙga Öd ieÒd ebÙ Ø?F aeÙÒd ÖÓ iØ ie ÖÐe ga Öd ieÒÔ ÐÓÒgeØ iÐÔ ÐÙ ××ÓÙÚ eÒ ØgaÙh eÓÙd ÖÓ iØe? E Ü eÖ ie ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðed e ÐagÙ Öe G C D H (2 , 0) (1 , 1) (4 , 2) M (3 , 4) (1 , 2) (2 , 3) B (1 , 3) (0 , 2) (3 , 0) F ig eÙde ÐeÜeÖ ie D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÑ e iÐÐeÙ ÖÒ iÚ eaÙdÙ Ø iÐiØéga ÖaÒ Ø iÔÓ ×× ib Ðee ØÙÒ e×ØÖa Øég ieÑ aÜÑ iÒ Ô ÖÙd eÒ Øe dÙ jÓÙ eÙ Ö Ðe jÓÙ eÙ Ö ÐigÒ e E Ü eÖ ie C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe×Ù iÚaÒ ØÉ ÐiÑ iÒ eÞd eÑ aÒ iè Öe iØé Öa Ø iÚ ee Ød e Ô ÐÙ × ieÙ Ö×Ñ aÒ iè Öe×Ðe××ØÖa Øég ie××ØÖ iØeÑ eÒ Øe Øfa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée×C ÓÑÑ eÒ ØeÞ ÓÙ ÖÙÒ eaÒa ÐÝ ×eÔ ÐÙ ×d éØa iÐÐéedÙÔ ÖÓb ÐèÑ ed eØ iÖaÙbÙ ØaÚ eÙÒ eéØÙd eeÑ Ô iÖ iÕÙ eÓÒÔÓÙ ÖÖaÓÒ ×Ù ÐØeÖ C h iaÔÔÓ Ö ieÚ iØØeØG ÖÓ ×e ÐÓ ×e AE jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ A B a (3 , 2) (2 , 2) b (3 , 0) (1 , 1) c (2 , 1) (2 , 0) E Ü eÖ ie C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe×Ù iÚaÒ ØÖÓÙÚ eÞØÓÙ × Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h eÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×e ØÑ iÜ Øe× A B C D a − 6 , − 6 7 , 7 − 5 , 1 − 1 , 8 b − 2 , − 7 , − 1 , 1 − 3 , 1 c 1 , − 6 8 , − 1 1 , 1 , d 1 , − 1 1 , − 3 , 1 , 1 E Ü eÖ ie ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðee Ø×ÓÑÑ eÒÙ ÐÐe×Ù iÚaÒ Ø : a 2 b 2 a 1 1 b 1 − 1 x ÓÒ ØÖe ÖÕÙ e ÐeÔa ieÑ eÒ ØdéÕÙ iÐib Öed ea ×hd ee jeÙÒ ed éÔ eÒdÔa ×d e ÐaÚa ÐeÙ Öd e x ÚÓÙ ×ÔÓÙÚ eÞ Ôa ÖeÜ eÑ Ô ÐeÙ Ø iÐi×e Ö i ÙÒa ÖgÙÑ eÒ Ød e×ØÖa Øég ie× ×ØÖ iØeÑ eÒ Ø dÓÑ iÒaÒ Øe×ÓÙ ii ÙÒa ÖgÙÑ eÒ Ø d eÑ aÜÑ iÒ E Ü eÖ ie4 C ÓÒ iØéÕÙ iÐib Öed ea ×h×ØÖa Øég ie ×Ñ aÜÑ iÒ ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern