Course Hero Logo

Ano ulit ang mga dapat nating tandaan at gawin 2

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 5 pages.

Ano ulit ang mga dapat nating tandaanat gawin? ______.2.Pagtatala ng LibanClass monitor, maaari bang pakitalakung sinu-sino ang mga lumiban sa araw na ito.3.BalitaanAno ngayon ang update tungkol saNovel coronavirus?4.Balik AralAng mga mag-aaral ay tatayo at taimtim namananalangin.Magandang umaga din poMa’am.BOSESKOOPERASYONDISIPLINAMag-tsetsek ng attendance ang classmonitor.(Ibabahagi ng klase ang kanilang napanoodsa balita)Distansya ng paaralan mula bahayKakulangan sa Imprastruktura
(Magpapakita ng larawan ang guro)Ano ulit ang apat na isyung inyongnatalakay noong nagdaang linggo?Ngayon ano naman ang anim na isyungating natalakay kahaponB. PAGLALAHADMahahati ang klase sa apat na grupo.Ang bawat grupo ay mabibigyan ngwhite board at white board marker.Ngayon ay aking titignan kung pamilyarba kayo sa mga programang inilunsadng Kagawaran ng Edukasyon sapamamagitan ng isang Quiz bee.Ngunit bago yan ay narito muna angmga dapat ninyong tandaan;-Walang mangongopya sa kabilanggrupo-Babawasan ko ng puntos ang mgagrupong walang kooperasyon-Basahin at unawaing mabuti angpanutoQuiz beePanuto. Tama o MaliIsulat ang T kung tama at M kung mali angmga sumusunod na pahayag.1.Ang K-12 program o EnhancedBasic Education Act of 2013 angbagong curriculum na nilagdaan niDating Pangulong Benigno Aquino III.2.Nilagdaan ni Pangulong Aquinoang K-12 curriculum noongMay 15, 2013.3.Ang RA 10335 ang nagpatibay sa K-12curriculum.4.Ang K-12 ay binubuo ng mga ss.SENIOR HIGH SCHOOLGrades 12 to 13JUNIOR HIGH SCHOOL6 to 10Pagtaas ng bilang ng Drop-outPinansyal na problema ng mga mag-aaralKakulangan ng mga tamang bilang atkwalipikado o mahuhusay na guroMababang sahod ng mga guro

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 5 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
JANE SMITH
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture