Explain more 1 Main idea 2 Explain more 2 IV Conclusion 2030 words Repeat your

Explain more 1 main idea 2 explain more 2 iv

This preview shows page 3 - 4 out of 4 pages.

+ Explain more 1 + Main idea 2 + Explain more 2 : IV) Conclusion: 20~30 words Repeat your answer Bàic aemđ baph n, cóđ các topic sentence và main idea. Tuynhiên, cónh ngcâutrongbàiđ cgi ithíchvàdi tcòndàidòng, khôngnêub c ý. ượ ượ - Cohesion: + Ý cáccâuđãkháliênquanđ nnhau. Bàicós d ngt đ ngnghĩa, linking words ế ử ụ ừ ồ đ k tn icáccâuv inhaukhát t ể ế Vocabulary 6.5 + Cós d ngđ c “topic-vocabulary" t v ngtheoch đ , dùngt kháchínhxác, ử ụ ượ ừ ự ủ ề đad ng . ph nnày, cácemnêndùngth tnhi ucácc mt trongsách Topic Vocabulary by NgocBach. T tnh tm ikh thânbàinêns d ngt m 3~4 collocations ử ụ Grammar 6.5 + Cósaim tvàil ing pháp + Ch as d ngđ ccâuđi uki n, m nhđ quanh nhi u ư ử ụ ượ L u ý: câuđi uki n, ư m nhđ quanh làcáccâutrúcd dùngnh ngănđi mr tt tkhivi tbài IELTS Task 2. ư ấ ố ế Cácemcóth s d ng câu Explain more khigi ithíchcác main idea 2 kh thânbài. ể ử ụ Overall 6.5 C g ngđ ab sung ố ắ ư thêmm tvàilu nđi mvàvíd thuy tph ch n. Bênc nhđó, ế ơ emc g ngs d ngnhi u collocations h nv ich đ này, ố ắ ử ụ ơ ủ ề band đi ms caoh nn aemnhé ơ
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

 • Fall '13
 • São Paulo, Congestion pricing, Park and ride, Rush hour, Road pricing

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture