Ỳ qu? c là lý công u ẩ n lù lù ngay bên c

This preview shows page 76 - 81 out of 299 pages.

qu c là Lý Công U n lù lù ngay bên c ạnh thì Long Đĩnh lạ i không h nghĩ đế n. Cu ộc đờ i v n th t là vi di u. Phàm là giai đẹ p thì c yên tâm là s không bao gi có t i. Năm 1009, thanh niên Long Đĩnh độ t ng t qua đờ i khi m i 23 tu ổi. Đào Cam Mộ c t tê v i Công U n, b ảo lên ngôi đi cho thiên hạ thái bình. Công U n
Image of page 76
khoùi 77 nghe th y thích l ắm nhưng vẫ n nghi ng nên nghiêm m t d ọa đem Đào Cam Mộc đi thiến. Đào Cam Mộ c kh ng khái v ng c b o: - C thi ến, đây không sợ . Công U n th y th ế thì hòa hoãn b o: - Ấy, đẹp giai như này, ai lạ i thi ế n. Sau này Đào Cam Mộ c tr thành phò mã. Rõ ràng Công U n h i ấy đã ngắ m s ẵn để h t v cho con gái. Đào Cam Mộc sau đó còn gạ đi gạ l i nhi u l n, c ng thêm qu n th n nhi t li t ng h , Công U n cu ối cũng cũng gật đầu. Tháng 11 năm 1009, Lý Công U ẩn lên ngôi Hoàng đế , l y hi u là Thu n Thiên, s g i là Lý Thái T . Lý Công U n Hoa Lư đượ c m ột năm thì bắt đầ u th y nhà c a ch t h p, toàn núi v ới đèo. Vua bèn xu ng chi ế u d ời đô rồi khăn gói quả mướ p chuy n nhà sang Đạ i La cho phong th y thông thoáng. Thuy n r ồng bơi gần đế n c ửa thành Đạ i La thì th y xa xa có con r ng vàng h t ha h t h i bay lên tr i. Công U n m ấy ngày nay day trán nghĩ mãi không ra tên gì hay để đặt cho kinh đô mớ i, th y th ế thì ph n kh ởi đặt luôn là Thăng Long. Quầ n th ần ai cũng tấ m t c khen ng u.
Image of page 77
78 Lý Công U n m ất năm 1028, ở ngôi 19 năm, thọ 54 tu i. Ngày ấy cũng xả y ra ít chuy n binh bi ế n nho nh g i là Lo ạn tam vương. Nhưng Thái tử Lý Ph t Mã là dòng dõi Dương hậu Dương Vân Nga cho nên anh r t có th n thái, d p yên v này ch trong v ò ng chưa đầ y m t n t nh c. Chung quy l ại bà Dương Vân Nga m i là trùm cu i, dù ông nào làm vua thì bà v n có ph n.
Image of page 78
79 Bà Dương Vân Nga chỉ sinh đượ c cho ông Lê Hoàn m t cô công chúa là Lê Th Ph t Ngân, thành ra bà ch ng có c ửa nào để c ạnh tranh ngai vàng. Nghĩ cũng buồ n bu ồn, nhưng thôi dù sao đã có cú hit để đờ i, th ế nên v sau bà yên ph ận đi tu. Công chúa Ph t Ngân d ậy thì xong đẹ p l ng l n không kém gì má. Vua Lê Hoàn ngó kh p tri ều đình, th y ch có m i Công U n là s h u ngo i hình x ng đôi vừ a l a. Th ế là anh chàng m côi năm nào nay h t g ọn đượ c cô công chúa s ắc nước hương trờ i. Quan tr ng là ph ải đẹ p trai... và có tài. Tháng 7 năm 1000, Công Uẩn khăn gói đưa vợ đi đẻ chùa Duyên Ninh. Trước đây có bà má Lý Nam
Image of page 79
80 Đế vào chùa trú bão ti n th đẻ luôn, sau này l i có vua Lê Thánh Tông đượ c sinh ra chùa D c Khánh. Ri ế t r ồi người ta tưởng đâu chùa là cái b nh vi n ph s n. Quay l i chuy n chính, công chúa Ph t Ngân sinh đượ c m t th ng cu kháu kh nh b b ẫm, đặ t tên là Ph t Mã. Sau gáy Mã có b y n t ru i x ế p thành chòm sao B ắc Đẩ u. B Công U n th y th ế thì th phào nh nhõm, b o hên sao m y cái n t ru i không m c gi a m t, ch không là nhan s c th ng nh th t lùi. Năm Mã 9 tuổ i, b U ẩn đả o chính thành công. Mã
Image of page 80
Image of page 81

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors