t� përfundimeve nga ndryshimet q� ndodhin n� periudha afatshkurt� në

T? përfundimeve nga ndryshimet q? ndodhin n?

This preview shows page 56 - 59 out of 82 pages.

të përfundimeve nga ndryshimet që ndodhin në periudha afatshkurtë në statistikat ekonomike përpara se të dijmë më shumë në lidhje më ndryshimet e theksuara në ekonominë reale që I kanë rritur këto statistka. 56
Image of page 56
Procesi I rritjes së sektorit modern sugjeron një mekanizëm që mund t’I jap një rritje eventuale hipotezës së Kuznets “U e përmbysur”, kështu që në vjim do t’I kthehemi kësaj pyetje, Hipoteza e Kuznets e “U-së të përmbysyr” Simon Kuznets sugjeroi që në fazat e hershme të të rritjes ekonomike, shpërndarja e të ardhurave mund të përkeqësohet; vetëm në fazat e mëvonshme do të përmirsohet. 22 Një vëzhgim i tillë karakterizohet nga “U- ja e përmbysur”e kurbës së Kuznets për arsye se seritë kohore projektojnë ndryshimet në shpërndarjen e të ardhurave , sic matet për shembull nga Koeficienti Gini, kur rritej GNI për kokë banori për të parë ndryshimet në kurbën në formë “U të përmbysur”, që është studiuar edhe nga Kuznets, që paraqitet në figurën 5.10. Shpjegimet në lidhje me faktin se pse pabarazia mund të përkeqësohët në fazat e hershme të rritjes ekonomike, përpara se të përmirësohet janë të shumta. Pothuajse gjithmonë lidhen me natyrën e ndryshimeve strukturore. Bazuar në modelin Leëis-it, rritja e hershme mund të koncentrohet në sektorin industrial ku punësimi është I kufizuar por pagatë dhe produktiviteti janë të larta. Ashtu siç u vërejtë, kurba e Kuznets mund të fitohet nëse kemi një proces të vazhdueshëm të rritjes së zhvillimit të sektorit modern, kur ekonomia zhvillohet nga sektori tradicional në një ekonomi moderne. Përndryshe, kthimi në arsim mund të rritet në fillim për shkak së oferta e punëtorëve të arsimuar rritet dhe atyre të paarsimuar ulet. So ëhile, Kurba e Kuznets wshtw njw grafikw qw paraqet marrwdhwnien nw mes tw ardhurave tw njw vendi pwr kokw banori dhe barazisw sw shpwrndarjes sw tw ardhurave. 57
Image of page 57
Kuznets nuk I ka specifikuar se cilat mekanizma kanë ndikuar që hipoteza “U e pëmrbysur” të ndodhë, në fakt ka mundur të jetë e varur nga procese të ndryshme kronologjike të zhvillimit ekonomik. Por siç u paraqit më herët rritja e sektorëve modern dhe tradicional tentojnë të tërheqin pabarazinë në drejtime të kundërta, kështu që ndryshimi ndryshimi I pastër në pabarazi është I paqartë dhe validiteti I kurbës së Kuznets është një pyetje gazmore. Nëse I lëmë anash meritat e debatit metodologjik, shumë pak ekonmistë të zhvillimit do të kundërshtonin sekuencën e Kuznets të rritjes dhe uljes së pabarazisë si dicka të pashmangshme. Tashmë ekzistojnë raste studimore dhe shembujë specific të vendeve si Tajvano, Korea jugore, Kosta Rika dhe Shri Lanka që e demonstrojnë se nivelet e larta të të ardhurave mund të shoqërohen me ulje dhe rritje të pabarazisë.
Image of page 58
Image of page 59

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 82 pages?

 • Summer '14
 • nash

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes