Đánh giá mức độ thích ứng nghền ghiệp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Sơn La.doc

Đi u ki n kinh t c a nhi u em r t khó khăn do đó

Info icon This preview shows pages 229–232. Sign up to view the full content.

vùng xa. Đi u ki n kinh t c a nhi u em r t khó khăn, do đó các em ch n ế ngành h c này đ gi m b t khó khăn cho gia đình. Cũng có nh ng sinh viên và các b c ph huynh cho r ng ngh d y h c là “m t ngh n đ nh” ho c ề ổ do sinh viên ch a tích c c tìm hi u các thông tin liên quan đ n nhà tr ng, ư ế ườ đ n ngành h c mà l a ch n theo c m tính ho c theo mong mu n c a ng i ế ườ khác. Vi c sinh viên l a ch n ngành h c mà mình không yêu thích và không phù h p v i nó có nh h ng không nh đ n vi c h c t p c a h . Đ h c ưở ế sinh có đ ng c ch n ngh và l a ch n đ c ngh phù h p thì nhà tr ng ơ ượ ườ ph thông và xã h i c n làm t t công tác h ng nghi p. Vi c sinh viên ướ ch n ngành h c ch a hoàn toàn phù h p v i mình, các tr ng s ph m c n ư ườ ư ti p t c đi u ch nh, giáo d c tuyên truy n ngh cho h m t cách nghiêm ế túc trong su t quá trình h c t p tr ng. ườ Ngoài ra, Cách th c t ch c ki m tra, đánh giá c a nhà tr ng nói ườ chung và tr ng cao đ ng s ph m S n La nói riêng là t ch c thi đ ng ườ ư ơ lo t sau khi h c h t các môn (cho m i h c kỳ) v i ph ng pháp thi ch ế ươ y u là t lu n. V i cách th c t ch c thi nh v y làm cho m t s sinh viên ế ư ch a tích c c trong h c t p b i vì: m t s gi ng viên và sinh viên đ c h i ư ượ cho bi t v n “ ế còn có hi n t ng gian l n trong thi c ”. ượ Sinh viên đôi khi quay cóp khi “ đi u ki n thu n l i và nhi u ng i khác cũng làm nh ườ ư v y ”, ho c “đ kh i b thi l i” (Phi u ph ng v n s 7), ho c “đ đ t đi m ế cao sau này d xin đ c vi c làm” (Phi u ph ng v n s 2). ). Nh v y, ượ ế ư m t b ph n không nh sinh viên v n còn có hành vi gian l n trong các kỳ thi. Th c t này ch ra s kém thích ng c a m t b ph n sinh viên tr c ế ướ m c tiêu đào t o c a tr ng cao đ ng và cách t ch c ki m tra, đánh giá ườ còn có nh ng b t c p c n có s c i ti n và đ i m i. ế
Image of page 229

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

99
Image of page 230
B ng 3.22: M i quan h gi a TĐHT và m c đ T NN c a sinh Ư viên M c đ Th p Trung bình Cao T NN Ư T ng % TĐHT N % N % N % Không tích c c 4 25 7 4 0 0 11 4.8 T ng đ i tích c c ươ 12 75 150 92 43 84 205 88.7 Tích c c 0 0 7 4 8 16 15 6.5 T ng 16 164 51 231 100 S li u b ng 3.22 cho th y, v i thái đ h c t
Image of page 231

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 232
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '15

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern