ΜαθηματÎ&sup

Που έχουν μέσ? τιμή x και

This preview shows page 17 out of 17 pages.

που έχουν μέση τιμή x και τυπική απόκλιση s. Θεωρούμε επίση̋ τη συνάρτηση ( ) 3 2 1 f(t) = t x 300s - t ∈ℝ και s 0. ∆1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίω̋ αύξουσα. Μονάδε̋ 5 ∆2. Να αποδείξετε ότι ο ρυθμό̋ μεταβολή̋ τη̋ συνάρτηση̋ f γίνεται ελάχιστο̋ για t = x και να βρείτε την ελάχιστη τιμή του. Μονάδε̋ 6 ∆3. Αν f΄(0)=1, να υπολογίσετε το συντελεστή μεταβολή̋ CV των παραπάνω παρατηρήσεων και να εξετάσετε αν το δείγμα είναι ομοιογενέ̋. Μονάδε̋ 8 ∆4. Να αποδείξετε ότι η μέση τιμή των αριθμών f΄(t 1 ), f΄(t 2 ), ... , f΄(t ν ) είναι ίση με 1 100 . Μονάδε̋ 6
Image of page 17
You've reached the end of this preview.
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern