Bukan itu sahaja pihak media juga boleh menyiarkan

This preview shows page 41 - 43 out of 44 pages.

Bukan itu sahaja, pihak media juga boleh menyiarkan sudut sastera atau ulasan karyasastera yang agung di akhbar dan majalah kepada orang ramai. Dengan itu, orangramai berpeluang untuk mengenali karya sastera di negara kita dengan lebihmendalam. Tambahan pula, pihak media turut boleh menganjurkan peraduan teka tekiatau menulis sajak dan syair yang bertemakan karya-karya sastera. Jelasnya, pihak
media haruslah mengambil langkah untuk menarik perhatian orang ramai untukmembaca karya sastera.Seterusnya, pihak kerajaan haruslah mengadakan pameran karya sastera dankempen menghayati karya sastera di seluruh pelusuk negara. Melalui langkah ini,rakyat berpeluang untuk mengenali karya-karya sastera ini dengan lebih dekat.Tambahan pula, pihak kerajaan boleh membina perpustakaan rakyat di setiap daerahbagi memudahkan rakyat untuk membaca ataupun meminjam karya-karya sasterauntuk dibaca. Pihak kerajaan turut boleh mengambil inisiatif untuk mengurangkankadar cukai penerbitan karya sastera. Langkah ini dapat menurunkan harga bukutersebut agar semua rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah berpeluanguntuk memiliki karya-karya sastera itu sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa pihakkerajaan turut memainkan watak yang utama dalam mengambil langkah untukmenarik minat orang ramai membaca karya sastera.Akhir sekali, pihak-pihak NGO seperti syarikat penerbitan harus menerbitkanlebih banyak karya sastera supaya karya tersebut mudah didapati di pasaran. Pihakpenerbit boleh bekerjasama dengan penulis untuk mengeluarkan berbagai-bagai genresastera. Penerbit juga perlu memberikan bayaran setimpal dan berpatutan kepadapenulis. Persatuan Karya-karya Sastera boleh ditubuhkan untuk melindungi karya-karya penulis supaya tidak dplagiat oleh pihak tertentu yang bermotifkan keuntungandan bagi membolehkan para peminat berkongsi pendapat bersama dengan penulis.Kerajaan juga boleh meningkatkan jumlah penerbitan karya sastera dalam setahun danbekerjasama dengan seberapa ramai penulis dan penerbit untuk menghasilkan karyasastera yang bermutu.Berdasarkan perbincangan di atas, dapat disimpulkan bahawa semua pihakmenggalas tanggungjawab yang berat dalam usaha untuk menghidupkan minat orangramai membaca karya sastera. Masyarakat pula harus bersikap berhati terbuka supayalangkah-langkah tersebut mendapat sambutan yang hangat dan seterusnya berjayadirealisasikan. Kita selaku warga Malaysia haruslah mencintai dan menghayati karyasastera kita kerana ia merupakan warisan bangsa dan mencerminkan identiti kita.LATIHAN 17Usaha berterusan membantu golongan Orang Kelainan Upaya (OKU)merupakan satu tindakan yang wajar demi membolehkan golongan inimemberikansumbanganberkesankepadanegara.Pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang wajar dilakukan untuk membantugolongan ini?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 44 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Winter
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture