Industrier i en perfekt konkurrens \u00e4ndrar normalt sett struktur p\u00e5 kort o l\u00e5ng

Industrier i en perfekt konkurrens ändrar normalt

This preview shows page 8 - 12 out of 19 pages.

lägga ner fabriker. Industrier i en perfekt konkurrens ändrar normalt sett struktur på kort och lång sikt. Långsiktig utbudskurva: - Inträde av nya företag om vinsten > 0 för de befintliga företagen - Nedläggningar om vinsten < 0 för de befintliga företagen Kort- och långsiktig utbudskurva: - Den långsiktiga utbudskurvan är alltid flackare än den kortsiktiga - Detta beror på inträde och utträde på marknaden
Image of page 8
- Ett högre pris leder till inträde vilket skiftar utbudskurvan till höger och sänker priset. Detta är alltså en motverkaden effekt. Föreläsning 5 – effekter av regleringar och elasticiteter Kapitel 5 och 6 Prisregleringar: Pristak (ex hyresregleringar). Leder till en alltför låg produktion vilket leder till välfärdsförluster i termer av förlorat Prisgolv (minimipris). Vanligt för t.ex. jordbruksprodukter. Betalar ibland bönder för att inte producera alls. Effektivitetsförluster vid prisgolv är ungefär desamma som vid pristak. Kvoter (att kontrollera kvantiteten). Kvoten skapar en kil mellan efterfrågepriset och utbudspriset av en vara. Detta hindrar potentiella transaktioner. Kvoter har, precis som pristak och prisgolv, inte alltid en reel efekt. Om kvoten sätts över jämnviktskvaniteten så biter den inte. Elasticitet – efterfrågan priselasticitet mäter hur många procent efterfrågan ändras när priset ändras 1 procent. Ju högre efterfrågans priselasticitet är, desto känsligare är den efterfrågade kvantiteten för prisförändringar. E>1 – elastisk efterfrågan - Priseffekten < kvantitetseffekten - Total intäkt minskar E=1 – enhetselastisk efterfrågan - Priseffekten = kvantitetseffekten - Total intäkt oförändrad
Image of page 9
E<1 – oelastisk efterfrågan - Priseffekten > kvantitetseffekten - Total intäkt ökar När säljaren höjer priset får det två motverkande effekter på totala intäkter: 1. En priseffekt som ökar intäkterna 2. En kvantitetseffekt som minskar intäkterna Priselasticiteten bestämmer vilken effekt som dominerar och är därför väldigt viktig för företagen. Efterfrågan tenderar att vara elastisk om det finns nära subsitut, varan har en stor budgetandel mm. Efterfrågan är istället oelastisk om det inte finns nära substitut, varan är nödvändig mm. Korspriselasticitet: - Om korspriselasticiteten är positiv så är varorna substitut. Om den är negativ så är varaorna komplement. Efterfrågans inkomstelasticitet: - När Ei>0 är varan normal - När Ei<0 är det en inferiör vara - Om Ei<1 är den inkomstinelastisk – mer inkomst ökar konsumtionen, men med mindre än inkomsten (mat och kläder) - Om Ei>1 är den inkomstelastisk – mer inkomst ökar konsumtionen, men med mer än inkomsten (lyxvaror) Utbudets priselasticitet: samma uttryck som för efterfrågan förutom minustecknet. Vad bestämmer utbudets priselasticitet? - Tillgänglighet på insatsvaror - Tid – mer elastisk på lång sikt
Image of page 10
Dugga 2 Föreläsning 6, kapitel 7 och 8. Skatter och internationell handel. Effektivitetsförluster är generellt en konsekvens av skatter som normalt leder till kostnader som är större än statens inkomst av skatten. Försök konstruera ett skattesystem som leder till så lite effektivitetsförluster som möjligt. Styckskatt: en del av den enskilda varans pris. Får en effekt som ökar priset för köparen och minskar
Image of page 11
Image of page 12

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 19 pages?

 • Spring '18
 • Jonas Vlachos
 • perfekt konkurrens, lång sikt

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes