nguphap_ta_0353

U t ? m và thi ? t k ? b ở i ph

Info iconThis preview shows pages 120–122. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 120 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng (Adj) mang tính l ch s . historic times historical (Adj) thu c v l ch s Historical reseach, historical magazine (Adj) có th t trong l ch s Historical people, historical events hepless (Adj) vô v ng, tuy t v ng useless (Adj) vô d ng imaginary = (Adj) không có th t, t ưở ng t ượ ng imaginative = (Adj) phong phú, bay b ng v trí t ưở ng t ượ ng Classic (adj) ch t l ượ ng cao: a classic novel (m t cu n ti u thuy ế t hay); a classic football match (m t tr n bóng ñ á hay). ñặ c thù/ ñặ c tr ư ng/tiêu bi u: a classic example (m t ví d tiêu bi u, ñ i n hình). Classic (noun): v ă n ngh s ĩ , tác ph m l ư u danh. This novel may well become a classic (Tác ph m này có th ñượ c l ư u danh). Classical: c ñ i n, kinh ñ i n. Politic: nh n th c ñ úng/ khôn ngoan/ trang tr ng. I don’t think it would be politic to ask for loan just now. (Tôi cho r ng s không là khôn ngoan n ế u h i vay m t kho n ngay lúc này.) Political: thu c v chính tr . A political career (m t s nghi p chính tr ). Continual: liên t c l p ñ i l p l i (hành ñộ ng có tính cách quãng) Please stop your continual questions (Xin hãy thôi h i l p ñ i l p l i mãi nh ư th ế ). Continous: liên miên/su t (hành ñộ ng không có tính cách quãng) A continous flow of traffic (Dòng xe c ch y liên miên b t t n). As (liên t ) = Nh ư + Subject + verb. When in Roma, do as Romans do (Nh p gia tùy t c). Like (tính t dùng nh ư m t gi i t ) + noun/noun phrase He fought like a mad man (Anh ta chi ế n ñấ u nh ư ñ iên nh ư d i). Alike (adj.): gi ng nhau, t ươ ng t Although they are brother, they don’t look alike. Alike (adverb): nh ư nhau The climate here is always hot, summer and winter alike.
Background image of page 120

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 121 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng As: nh ư / v i t ư cách là (dùng trong so sánh khi b n thân ch ng có ch c n ă ng nh ư v t/ng ườ i ñượ c so sánh) Let me speak to you as a father (Hãy ñể tôi nói v i c u nh ư m t ng ườ i cha) Like: nh ư là (dùng trong so sánh khi b n thân ch ng và cái/ng ườ i so sánh không ph i là m t ho c không có ch c n ă ng ñồ ng nh t) Let me speak to you like a man above (Hãy ñể tôi nói v i anh nh ư m t ng ườ i b trên).
Background image of page 121
Image of page 122
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page120 / 129

u t m và thi t k b ở i Ph

This preview shows document pages 120 - 122. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online