Course Hero Logo

Hvis det antages at salgsaftalen er indgået i 1958

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 6 - 8 out of 8 pages.

regnskabsåret 1958, vil Carlsbergs egenkapital/indkomst, alt andet lige, stige. Hvis det antages at salgsaftalen er indgået i 1958, men leveringen først sker nogle år ude i fremtiden er det ikke muligt for Carlberg og indregne indtægten før leveringstidspunkt. Dettevil bevirke at regnskabet for 1958 vil se dårligere ud, da omkostningerne ved produktionen affadølsanlæggene er indregnet i regnskabsåret 1958. Indtægten fra disse fadølsanlæg vil dermed først indregnes i et fremtidigt regnskabsår. Investeringer er nemlig karakteriseret ved afholdelse af udgifter, som senere er medvirkende til en indtægt.Opgave 3bCarlsberg overholder regnskabsmæssigt princip i form af objektivitetsprincippet. I note 2.4 redegør Carlsberg for at de afskriver lineært på bygningen i form af en afskrivning der kan gå fra 20 – 40 år. Det vides også, at grunde afskrives i present value, dvs. i købsåret. Vi antager, at Carlsberg afskriver bygningen over en 20-årig periode og dermed vil have afskrevet bygningens fulde værdi 2006, da bygningen blev købt i 1986. I fremtiden vil denne bygning stå i Carlsbergs balance som et anlægsaktiv til en værdi af 10 mio. altså den oprindelige pris. Grunden er som sagt afskrevet i år 0 og vil stå i balancen som et anlægsaktiv også til en værdi af 10 mio. De vil stå separat, da de har forskellige regnskabsmæssige afskrivninger, jf. note 2.4. Opgave 3cCarlsberg er et moderselskab og har andel i mange datterselskaber, som de refererer til i form af Carlsberg Group. Som moderselskab indgår alene Carlsbergs resultat i årsregnskabet.Hvis moderselskabet har aktier i et datterselskab, hvori dens ejeandel er større end 50%, vil det indgå i moderselskabets balance i form af finansielle aktiver, jf. note 9.2 s.115 spalte 2. Hvis moderselskabet ejerandel er mellem 20-50% vil aktierne i form af aktiver ikke indgå i moderselskabets balance, men derimod datterselskabets. Her vises tilsvarende den forholdsmæssige andel, som virksomheden ejer af de associerede virksomheder. Dette gør sig gældende i såvel moderselskabet som koncernregnskabet, da associerede virksomheder ikke konsolideres ind i koncernregnskabet, som følge af at moderselskabet ikke har den bestemmende indflydelse i disse associerede virksomheder.6
Opgave 3dPengestrømsopgørelse, som er hvad en virksomheds drift-, investerings- og finansieringsaktiviteter medfører i en periode. 7
Bilag8
End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture