Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În contrast unele cercet ă ri nu sus ț in ideea

Info icon This preview shows pages 206–208. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
În contrast, unele cercet ă ri nu sus ț in ideea potrivit c ă reia adaptarea marital ă este afectat ă de cre ș terea unui copil cu autism. De exemplu, Koegel ș i colaboratorii (1992) arat ă c ă mamele copiilor cu autism nu difer ă de cele ale copiilor normali în ceea ce prive ș te adaptarea marital ă sau interac ț iunile familiale. Mai mult, Reyns (2005) constat ă c ă nu apar rela ț ii semnificative între severitatea simptomelor de autism ș i perceperea stresului sau satisfac ț iei maritale. Hock, Timm ș i Ramisch (2012) realizeaz ă un studiu calitativ în care exploreaz ă modul în care parentalitatea în contextul cre ș terii unui copil cu TSA are un impact asupra c ă s ă toriei ș i rela ț iei de cuplu, descriind etape prin care rela ț ia de cuplu trece de la confirmarea diagnosticului pân ă la adaptarea cu boala. Utilizând ca manier ă de colectare a datelor metoda interviului pentru nou ă cupluri, cercet ă torii constat ă c ă apari ț ia unui copil cu TSA în familie presupune cerin ț e contextuale ș i r ă spunsuri emo ț ionale intense care creeaz ă presiune puternic ă asupra rela ț iei de cuplu. Aceast ă presiune împinge rela ț ia de cuplu la limit ă ș i for ț eaz ă realizarea unor schimb ă ri calitative în ceea ce prive ș te modul în care partenerii rela ț ioneaz ă unul cu cel ă lalt. Deoarece cerin ț ele asociate cu TSA continu ă pe tot parcursul vie ț ii de familie, partenerii de cuplu încep s ă atribuie mariajului lor (cel pu ț in în faza de dup ă diagnostic) eticheta de „echip ă ” care trebuie s ă desf ăș oare cu succes mai multe sarcini parentale. În acela ș i timp, la nivelul rela ț iei de cuplu apar tot mai multe conflicte, iar distan ț a dintre parteneri devine mai mare. Apoi, în urm ă toarea etap ă , în cele mai multe cupluri intimitatea dintre parteneri devine tot mai profund ă , angajamentul tot mai puternic, ceea ce amplific ă încrederea partenerilor în capacitatea de rezilien ță a rela ț iei de cuplu (Hock, Timm ș i Ramisch 2012) 4. Concluzii Dintre toate situa ț iile stresante, boala copilului pare s ă aib ă cel mai puternic impact asupra parentingului, iar un efect deosebit de remarcat în literatura de specialitate asupra nivelului de stres parental este reprezentat de situa ț ia în care copilul sufer ă de tulburare de spectru autist. Cu toate acestea, cei mai mul ț i p ă rin ț i g ă sesc resurse de adaptare ș i de continuare a luptei cu acest factor stresor, ceea ce contribuie la cre ș terea rezilien ț ei familiale, la îmbun ă t ăț irea st ă rii personale de bine ș i implicit la dezvoltarea copilului. Terapeu ț ii care intervin ș i ofer ă suport familiilor cu copii aflate în momente dificile de boal ă sau dificult ăț i de rela ț ionare au la dispozi ț ie diverse perspective ș i metode de lucru, dar întotdeauna se remarc ă nevoia de a colabora cu p ă rin ț ii în
Image of page 206

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     207 manier
Image of page 207
Image of page 208
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern