AUDITING - Students - Topic 1 - TQVBCTC [Compatibility Mode]

Nguy ễ n trí tri ueh 2012 25 các đ? c đ i ể

Info icon This preview shows pages 9–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 25 Các đặ c đ i m ch t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) xrhombus Có th so sánh square4 Tính có th so sánh là m t đặ c đ i m ch t l ượ ng giúp ng ườ i s d ng xác đị nh và hi u đượ c s t ươ ng đồ ng ho c khác nhau gi a các đố i t ượ ng. square4 Tính nh t quán có m i liên quan nh ư ng không đồ ng nh t v i tính có th so sánh. Tính nh t quán là vi c áp d ng nh t quán m t ph ươ ng pháp k ế toán cho m t lo i nghi p v kinh t ế phát sinh gi a các k k ế toán c a cùng m t doanh nghi p ho c trong m t k k ế toán gi a các doanh nghi p. square4 Tính có th so sánh không ph i là cách th c x các hi n t ượ ng kinh t ế khác nhau theo m t cách gi ng nhau. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 26 Các đặ c đ i m ch t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) xrhombus Có th ki m tra đượ c square4 Tính có th ki m tra đượ c s giúp đả m b o v i ng ườ i s d ng báo cáo tài chính r ng thông tin đượ c trình bày trung th c v hi n t ượ ng kinh t ế đượ c trình bày. square4 Tính có th ki m tra đượ c có ngh ĩ a là m t ng ườ i khác có ki ế n th c và độ c l p có th đư a ra m t k ế t lu n (m c dù không c n thi ế t ph i hoàn toàn đồ ng ý) r ng b c tranh v m t doanh nghi p c th đ ã đượ c trình bày trung th c. square4 Vi c ki m tra có th th c hi n tr c ti ế p ho c gián ti ế p Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 27
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1/02/2012 10 Các đặ c đ i m ch t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) xrhombus K p th i square4 Tính k p th i có ngh ĩ a là thông tin đượ c cung c p cho ng ườ i ra quy ế t đị nh t i th i đ i m mà chúng có th nh h ưở ng đế n quy ế t đị nh kinh t ế . Thông th ườ ng, thông tin càng c ũ thì s càng ít h u ích. Nguy n Trí Tri - UEH, 2012 28 Các đặ c đ i m ch t l ượ ng cao (Enhancing qualitative characteristics) xrhombus K p th i - Thí d : Ti ế p theo thí d v công ty ALAMA, m t s thông tin khác nh ư sau: xrhombus Công ty ALAMA không khai báo thông tin v v ki n trong n ă m 20 X 3. xrhombus Tháng 5/20 X 4, công ty ALAMA phát hành c phi ế u ra công chúng để thu v 50 t đồ ng để đầ u t ư s n xu t kinh doanh. xrhombus Tháng 8/20 X 4, tòa tuyên án ALAMA ph i b i th ườ ng cho khách hàng 10 tri u USD (g n 165 t đồ ng). Công ty không có kh n ă ng thanh toán nên tuyên b phá s n.
Image of page 10
Image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern