By interpretasie is die verteller n konvergensiepunt waarheen al die ander

By interpretasie is die verteller n konvergensiepunt

This preview shows page 2 - 4 out of 4 pages.

verhaalteks algemeen aanvaar. By interpretasie is die verteller ‘n konvergensiepunt waarheen al die ander verhaalelemente herlei kan word. Dit spreek dus vanself dat dit vir die literêre leser belangrik is om die houding of instelling (ingesteldheid) van die verteller te kan peil. By geskrewe tekste is dié houding afleibaar van die seleksie en rangskikking van die verhaalgegewens, van die vertelperspektief (eerste of derdepersoonsvertelling), maar ook, of veral, van die taal en styl van die teks (taal as
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

die somtotaal van die strukture wat beskikbaar is vir die skrywer en styl as die keuses in die gegewe konteks. Struktuur: 'n Ander soortige wisseling in egos word aangetref in die verhaal "Vir vier stemme". Die verhaal handel oor 'n Skot, Freddy, wat deur die Van Onselens en Toon Lourens oorgehaal word om horn soos 'n vrou voor te doen om Beirnen Botes 'n streep te trek. Beirnen raak smoorverlief op die "meisie" en as gevolg van ~ wedersydse toegeneentheid wat ontstaan, loop die grap op 'n tragedie uit wanneer Freddy die geheim uitlaat deur in vroueklere vir Beirnen in te wag en die horn homoseksueel wreek op Freddy wat daarna selfmoord pleeg. Die andersoortigheid van teenoor die voorafgaande die wisseling in tekste le daarin egosentriese kern dat die verhaal onder vier afsonderlike titels vanuit vier afsonderlike vertelperspektiewe vertel word, die "vier stemme" waarvan in die titel sprake is.Daar is selfs 'n wisseling tussen IV en Die implisiete outeur kies in die eerste variasie, "n Grap is 'n grap", 'n interne verteller { IV) naamlik Toon Lourens, wat as vriend van Beimen Bot es, Freddy en die Van Onselens die verhaal vertel vanuit ~ agternaperspektief. Sy vertelling is egter nie op homself se wedervaringe, sodat gerig nie, maar op die ander in die vertelling hoofsaaklik gefokaliseer word met Toon as getuie van die gebeure; IV (Toon) - EF. persone ekstern dus: Die beperkinge van die interne verteller word wel ondervind dat slegs 1 vertel Wc.t hy self wc>.argeneem of gehoor het, om sodoende ook getrou te :Oly aan 'n konstante egosentriese kern van waarneming. Die aanbod: " ( vertel oom Toon Lourens)" hou ook intercekstueel verband met Herman 44 Charles Bosman se Boereverteller: oom Schalk Lourens. Dat Toon Lourens wel betrokke voel by die tragiese verloop van die gebeure blyk veral uit sy verwysing na homself as 'n medepligtige en getuie ( "ek, as medepligtige, was ook by as getuie" - p. 244) waarmee hy sy skuld en verontskuldiging impliseer asook sy vertellersperspektief aandui. Sy vertelling word eers aan die einde van sy variasie intern gefokaliseer, dus verskriklikheid en IV-PF (Toon), wanneer hy besin onbegryplikheid van die latere selfs antwoorde soek by die leser: oor die gebeure, "Kan een van julle geleerde mannetjies dalk help?" Sy siening en fokalisasie is die uiterlike perspektief van die mens wat die waarheid sien by die lig wat hy het. So sluit hy dan ook: "Om die eerlike waarheid te se". Dit is eers met die perspektief van die ander drie fokaliserings op dieselfde gebeure dat die leser heid" is. Dit is besef hoe gebrekkig
Image of page 3
Image of page 4
 • Fall '19
 • Prof M Crous

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes