Hi ệ u su ấ t ho ạt độ ng t ố t k ể c

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 79 - 81 out of 113 pages.

Hi u su t ho ạt độ ng t t, k c so v i doanh nghi p l ớn cùng ngành : Hi u su t ho ạt độ ng th hi n các hệ s vòng quay ổn định và ở m ức khá cao: do doanh nghi p có doanh thu tăng cao trong năm 2013 và giả m nh trong năm 2014, trong khi tổng tài s ản và tài sả n ng n h ạn tăng nên hệ s vòng quay tổng tài sản cũng nhƣ vòng quay tài
Image of page 79

Subscribe to view the full document.

70 s n ng n h n c a doanh nghi ệp đả m b o m ức trung bình. Giá trị tài sản dài hạn ngày càng giảm do không có đầu tƣ mua mới, trong khi hàng năm phả i th c hi n kh u hao, th ậm chí có năm doanh nghiệp còn tiến hành thanh lý nhƣợng bán tài sả n c đị nh d n đế n h s vòng quay tài sả n c định tƣơng đố i l n. Hàng tồn kho đạt giá trị và tỷ tr ng th p trong t ổng tài sả n, t ốc độ tăng của giá vốn hàng bán không quá cao nên vòng quay hàng tồ n kho v ẫn đả m b o ổn định và ở m ức trung bình. Với quy mô và tầ m c ho t độ ng nh , ch là một công ty TNHH chuyên thi công dự án vùng sâu vùng xa thì khả năng đạt đƣợc doanh thu và lợ i nhu ận nhƣ Phong Phú, xét trên mối tƣơng quan vớ i t ổng tài sản đầu tƣ và các loại tài sản khác, các hệ s vòng quay đạt giá trị r t t t so v i c các doanh nghiệ p l ớn trong ngành nhƣ Tập đoàn Sao Mai là một thành công rấ t l n c ủa ban lãnh đạo cũng nhƣ tậ p th công ty. Kh năng sinh lợ i m ức trung bình : Xét về giá trị thì doanh thu và lợ i nhu n c a m t doanh nghi p nh nhƣ Phong Phú không đáng kể so v ới các đố i th l n trong ngành, nhƣng so sánh qua mố i quan h tƣơng quan với tài sản đầu tƣ có thể th y Phong Phú đạ t kh năng sinh lời khá ổn đị nh. Bi u hi n t l sinh l ời trên doanh thu ROS, kh năng sinh lờ i c ủa tài sả n ROA - ROAe tƣơng đố i ổn định qua các năm và ở m c trung bình của ngành. Có lẽ m ột nguyên nhân đả m b ảo đƣợc cho Phong Phú tồ n t i đƣợc trong điề u ki ện khó khăn củ a th trƣờ ng khi c nh tranh gay g ắt nhƣ vậy mà không b thua l là do việc ban lãnh đạo công ty chỉ t ập trung vào một ngành chính là chuyên thi công các dự án xây dựng, mà không quyết định đầu tƣ sang các lĩnh vực khác nhƣ b ất độ ng s n - đây chính là mảng đầu tƣ gây thi t h i l n nh ất cho các doanh nghiệ p l ớn khác.
Image of page 80
Image of page 81
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes