A doanh nghi ệp đã phù hợp hay chƣa t ? đó

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 25 - 27 out of 113 pages.

a doanh nghi ệp đã phù hợp hay chƣa. T đó đƣa ra giải pháp làm tăng doanh thu hay gi ảm chi phí để góp phần nâng cao kế t qu kinh doanh cu ối cùng củ a doanh nghi p. 1.2.2.3 Phân tích biến động dòng tiền Báo cáo dòng tiề n th hi n g ần nhƣ toàn bộ đặc điể m c a doanh nghi ệp nên để có đƣợ c m ột tiêu chuẩ n chung trong vi ệc đánh giá dòng tiền là việ c g ần nhƣ không thể . Tuy nhiên vẫn có mộ t s tiêu chí phổ bi ến có thể đƣợc xem nhƣ tiêu chuẩn để đánh giá dòng tiề n c a m t doanh nghi p. Chúng ta có 3 loại dòng tiề n trong ho ạt độ ng c a doanh nghi p, m i lo ại tƣơng ng v i nh ng ho ạt động khác nhau: - Dòng tiề n t ho ạt động kinh doanh: là dòng tiề n quan tr ng nh t trong doanh nghi ệp do nó phản ánh đƣợc dòng tiền vào và ra chủ y ế u t ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh thƣờng xuyên củ a doanh nghi ệp. Dòng tiền này chị u s tác độ ng l n c ủa chính sách bán hàng và mua hàng củ a doanh nghi p. Dòng tiề n ho ạt độ ng kinh doanh bao g ồm các khoả n m c: L i nhu ận ròng, khấ u hao cơ bản, chi phí trả lãi vay, tăng giả m nhu c u v ốn lƣu độ ng. - Dòng tiề n t ho ạt động đầu tƣ: là các dòng tiền vào và ra từ ho ạt động đầu tƣ mua s ắm. Dòng tiề n t ho ạt động đầu tƣ chịu tác độ ng c a r t nhi ều các yế u t nhƣ nghành nghề kinh doanh, vòng đờ i s n ph m ...
Image of page 25

Subscribe to view the full document.

16 Dòng tiền đầu tƣ bao gồ m các khoả n m ục: chi đầu tƣ tài sả n c đị nh, v ốn lƣu động ban đầu, chi góp vố n kinh doanh, thu t góp vốn kinh doanh, giá trị thu h i g m giá trị thanh lý tài sả n c định và vốn lƣu độ ng thu h i cu i k . - Dòng tiề n t ho ạt động tài chính: liên quan đến các ngu ồn tài trợ bên ngoài. Tƣơng ứ ng v i t ừng công ty sẽ có các cơ cấu dòng tiền khác nhau, có thể là một công ty đang mở r ng ho ạt độ ng nh vào tài trợ bên ngoài (dòng tiền đầu tƣ, tài chính chiế m t tr ng l n), ho c m ột công ty đang hoạt độ ng ổn đị nh v i ph n l n ti n m ặt đƣợ c t o ra t quá trình kinh doanh hiệ u qu (dòng tiề n ho ạt độ ng kinh doanh chi ế m t tr ng l n). Dòng tiền tài chính bao gồm các khoả n m c: v n t có, vay dài hạ n, tr n vay dài hạ n, tr n vay ng n h n, tr lãi vay,… S bi ến độ ng c ủa dò ng ti ền qua các thờ i k có thể hé lộ cho th ấy tình trạ ng c a công ty (gia tăng tài trợ bên ngoài từ n vay, tích trữ hàng tồ n kho...), cho th
Image of page 26
Image of page 27
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes