Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Dintre ei starea economic ă precar ă pot fi

Info icon This preview shows pages 238–240. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
dintre ei, starea economic ă precar ă pot fi transforma ț i cu u ș urin ță în factori protectivi de o familie cu un nivel înalt de func ț ionalitate sau care beneficiaz ă de suport social. De exemplu, rudele masculine (unchi sau bunici) au o influen ță pozitiv ă în ș colaritatea copilului. El î ș i dezvolt ă rezilien ț a ș i se realizeaz ă în plan academic chiar în absen ț a tat ă lui, cauzat ă de deces sau separare/divor ț , sau în situa ț ia prezen ț ei unui p ă rinte alcoolic sau agresiv. O alt ă categorie de factori care influen ț eaz ă realizarea ș colar ă a copilului este atitudinea p ă rin ț ilor fa ță de ș coal ă ș i de note (rezultate ob ț inute). În cazul unei atitudini parentale pozitive, ș ansa copilului de a avea rezultate bune cre ș te. În cazul unei atitudini parentale negative, schimbarea acesteia poate fi ob ț inut ă prin influen ț a unor programe de parenting sau grupuri de suport prin care este favorizat ă apari ț ia înv ăță rii transformative. În situa ț ii de neimplicare parental ă , rezilien ț a copilului este cea care ajut ă la ob ț inerea succesului ș colar. Ca demersuri viitoare, recomand ă m dezvoltarea unui instrument precis de evaluare a conceptului de înv ăț are transformativ ă pentru a putea fi corelat cu rezilien ț a familial ă ș i ac ț iunea de îmbun ă t ăț ire a rezultatelor ș colare a copilului. Lucrarea de fa ță propune existen ț a unei rela ț ii de interdependen ță între rezilien ț a familial ă ș i înv ăț area transformativ ă îns ă , este posibil ca situa ț ia s ă se schimbe în func ț ie de o multitudine de factori individuali, contextuali, sociali etc iar subiectul r ă mâne deschis pentru cercet ă ri viitoare. Referin ț e bibliografice Anghel, Elena. 2010. Psihologia Educa ţ iei pe Tot Parcursul Vie ţ ii . Editura Trei, Bucure ş ti. Baumrind, Diana. 1991. „The Influence of Parenting Style on Adolescent Competence and Substance Use”. Journal of Early Adolescence 11 (1): 56-95. Beresford, Peter. 2000. „Service Users’ Knowledges and Social Work Theory: Conflict Collaboration?”. The British Journal of Social Work 489-503. Bernard, Bonnie. 1995 . „Fostering Resilience in Children”. Accesat pe 23 decembrie 2014 la: . Boghossion, Peter. 2006. „Behaviorism, Constructivism and Socratic Pedagogy”. Educational Philosophy and Theory 38 (6): 713-722.
Image of page 238

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     239 Bolger, Kerry ș i Charlotte Patterson. 2003. „Sequelae of Child Maltreatment: Vulnerability and Risk”. În Resilience and Vulnerability: Adaptation in the Context of Childhood Adversities , ed. Suniya Luthar. New York: Cambridge University Press.
Image of page 239
Image of page 240
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern