Course Hero Logo

Fra opgave 4 kender vi ligning for både is samt lm

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 13 - 15 out of 15 pages.

Fra opgave 4 kender vi ligning for både IS- samt LM-KurvenDenne indsættes i IS-ligningen:Hernæst indsættes r i ligningen for IS-kurvenGanger begge sider med (1-b)Jeg gør dernæst brug af total differentiation, først med G, for at finde effekten af finanspolitikog dernæst med M for at finde effekten af pengepolitik
14Om størrelse f er vigtig eller ej kommer i høj grad an på ens overbevisning af effekten af penge-og finanspolitik. Hvis man har et keynesiansk udgangspunkt, vil man tro at parameteren d erlille mens at f er stor, dette ville nemlig betyd at finanspolitikken er mere effektiv endpengepolitikken.Ud fra en et monetaristisk udgangspunkt ville man antage at parameteren d er stor mensparameteren f er lille, dette ville betyde at pengepolitikken er et bedre instrument endfinanspolitikken. I opgaveteksten er det oplyst at f er meget stor hvilket resultere i denkeynesianistiske holdning om at pengepolitik ikke har nogle effekt på den lange bane, mens atfinanspolitik har en stor indvirkningseffekt. Dette ses ved at lade F gå mod uendelig for bådeogOg dermed ses det, at for en stor størrelse af f er effektiviteten størst for finanspolitikken.Dette kan også forklares intuitivt ved at ekspnasiv pengepolitiks sænker renten og dermed øgerinvesteringerne, men i opgaveteksten er det oplyst at renteniveauet er tæt på 0 og dermed ikke
15kan sænkes meget mindre efter den ikke kan ligge under 0. Grunden til at renten ikke kansænkes til under 0% er et dette vil resultere i at forbrugeren vil beholde sine egen penge i stedetfor at låne dem. Dermed vil ekspansiv pengepolitik øge pengeudbuddet, men vil ikke havenogen effekt på f i den givet situation. Dette fænomen kaldes enLiquidity trapog denKeynesianske skole argumenterer for at denne”fælde”bedst kan løses ved at gøre brug afekspansiv finanspolitik.
End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture