Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Unele dintre contextele cele mai de influen ță ș i

Info icon This preview shows pages 232–234. Sign up to view the full content.

Unele dintre contextele cele mai de influen ță ș i sus ț inere în dezvoltarea copilului sunt ș coala ș i familia. Literatura de specialitate care analizeaz ă rolul p ă rin ț ilor în reu ș ita ș colar ă a copilului se împarte în dou ă arii: o parte invoc ă implicarea parental ă fa ță de ș coal ă ca institu ț ie, fiind analizat ă rela ț ia p ă rinte-profesor ș i participarea efectiv ă a p ă rin ț ilor la activit ăț ile organizate de ș coli (de ex., Dearing, Kreider, Simpkins ș i Weiss 2006; Hill ș i Taylor 2004), iar cea de-a doua parte ș i-a îndreptat aten ț ia spre explorarea comportamentelor parentale de acas ă care sunt legate de dezvoltarea ș colar ă a copilului, cum ar fi ajutarea acestuia în rezolvarea temelor (de ex., Hoover-Dempsey, Walker, Sandler, Whetsel, Green, Wilkins ș i Closson 2001). De asemenea, implicarea p ă rin ț ilor în mediul educa ț ional a fost corelat ă ș i cu atitudinile pozitive ale copilului fa ță de ș coal ă (Gonzalez-DeHass, Willems ș i Holbein 2005). Alte studii au analizat stilul ș i tonul emo ț ional utilizate în interac ț iunea p ă rinte-copil cu privire la problemele legate de ș coal ă . În momentul în care p ă rin ț ii folosesc un stil de implicare care încurajeaz ă ș i sprijin ă , copiii resimt libertatea de a lua ini ț iativ ă ș i de a avea încredere în rela ț ie cu înv ăț area. Implicarea parental ă care sprijin ă ș i încurajeaz ă este asociat ă cu un nivel înalt de realizare ș colar ă a copiilor (Simpkins, Weiss, McCartney, Kreider ș i Dearing 2006). În sens invers, presiunea din partea p ă rin ț ilor prin utilizarea ordinelor, pedepsele sau interac ț iunile coercitive sunt asociate negativ cu rezultatele ș colare ale copiilor. Pedeapsa, intruziunea ș i critica parental ă în raport cu notele copilului ș i temele sale prezic performan ț a academic ă sc ă zut ă a copilului (Pomerantz ș i Eaton 2001).
Image of page 232

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     233 Un studiu realizat de Dufur, Parcel ș i Troutman (2013) arat ă c ă implicarea parental ă este un factor mai important în performan ț a academic ă a copilului decât calit ăț ile ș colii în sine. Rolul p ă rin ț ilor este de a fi con ș tien ț i cât de importan ț i sunt în via ț a ș colar ă a copilului ș i cât de mult conteaz ă s ă îi acorde timp în activit ăț i ca verificarea temelor, prezen ț a lor la evenimentele derulate în ș coal ă ( ș edin ț e cu p ă rin ț ii, workshop-uri) ș i discu ț ii purtate cu copilul prin care îi explic ă cât de important ă este ș coala. Mai precis, variabilele studiului au fost: capitalul social al familiei (leg ă tura dintre p ă rinte-copil sub aspectul încrederii, comunic ă rii deschise ș i implic ă rii active în via ț a academic ă a copilului), capitalul social al ș colii (un mediu de înv ăț are pozitiv, implicarea elevilor în activit ăț i extracurriculare, integritatea profesional ă a profesorului ș
Image of page 233
Image of page 234
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern