Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

În vreme ce coping ul dimensiuni ale rezilien ț ei

Info icon This preview shows pages 74–76. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
, în vreme ce coping-ul -
Image of page 74

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     75 gândurile ş i comportamentele folosite pentru a face fa ţă cerin ţ elor interne ş i externe pe care le cere o situa ţ ie care a fost evaluat ă ca fiind stresant ă (Folkman ş i Moskowitz 2000, 754) - se refer ă la un r ă spuns psihologic ş i/ sau comportamental care diminueaz ă efectele fizice, emo ţ ionale ş i psihologice (sau cre ş te posibilitatea unui r ă spuns cu valen ţă pozitiv ă ) ale unui eveniment negativ (Davey, Eaker ş i Walters 2003). În ceea ce prive ş te rezilien ţ a cognitiv ă , coping-ul este v ă zut ca fiind o variabil ă ce contribuie la cre ş terea sau sc ă derea nivelului de rezilien ţă cognitiv ă pe care un individ îl de ţ ine (Staal ş i colab. 2008). De asemenea, coping-ul a fost v ă zut ca un factor care stabilizeaz ă ş i care îi asist ă pe indivizi în men ţ inerea unui nivel psihosocial de adaptare în momentul în care se confrunt ă cu situa ţ ii stresante. Procesul de coping este un r ă spuns foarte complex care apare atunci când un individ încearc ă s ă îndep ă rteze un stresor sau o amenin ţ are din exterior. Astfel, reac ţ ia la un eveniment din mediu poate s ă fie la fel de important ă ca evenimentul însu ş i (Singh, Sharma ş i Sharma 2011). Folkman ş i Lazarus (1980) propun trei stiluri de coping - coping focusat pe problem ă , coping focusat pe emo ţ ii ş i cel evitant - care sunt actuale ş i pân ă în acest moment. Coping-ul focusat pe problem ă schimb ă situa ţ iile care cauzeaz ă stres. Indivizii care utilizeaz ă acest tip de coping, î ş i centreaz ă toat ă aten ţ ia pe acumularea de resurse - deprinderi, instrumente ş i cuno ş tin ţ e – necesare pentru a face fa ţă factorului stresor. Acumularea de resurse implic ă o serie de strategii precum acumularea de informa ţ ii, rezolvarea de conflicte, planificarea ş i luarea de decizii. Coping-ul focusat pe emo ţ ii implic ă negarea realit ăţ ii situa ţ iei care cauzeaz ă stres ş i evitarea problemei ş i a emo ţ iilor negative care pot reie ş i din aceasta. Astfel, acest tip de coping este orientat c ă tre ac ţ iune. Al treilea tip de coping, cel evitant, poate fi descris ca reunind eforturile cognitive ş i comportamentale de direc ţ ionare c ă tre minimizarea, negarea sau ignorarea situa ţ iei stresante. Comparativ cu coping-ul centrat pe emo ţ ii care este activ, coping-ul evitant este pasiv întrucât încearc ă s ă evite factorul stresor (van Berkel 2009). Diferen ţ ele individuale în coping Exist ă dou ă moduri prin care ne putem raporta la rolul pe care diferen ţ ele individuale le au în strategiile de coping. Prima face referire la faptul c ă indivizii de ţ in „stiluri” de coping sau „dispozi ţ ii” pe care le folosesc în momentul în care întâmpin ă situa ţ ii sau evenimente stresante. În acord cu aceast ă viziune, oamenii nu abordeaz ă fiecare context de coping ci, mai degrab ă
Image of page 75
Image of page 76
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern