dh prodhim tullash dhe tjegullash deri me 33 II TRANSPORT aTransport udhëtarësh

Dh prodhim tullash dhe tjegullash deri me 33 ii

This preview shows page 29 - 31 out of 36 pages.

dh) prodhim tullash dhe tjegullash deri me 33% II. TRANSPORT a)Transport udhëtarësh deri më 43 % b)Transport mallrash deri më 38 % c) Transport mallrash me mjete teknologjike deri me 78 % III. SHËRBIME a) Autoshkolla deri më 25% b) Shërbime pastrimi qyteti deri më 30% c) Peshkimi deri më 10% 29
Image of page 29
IV. TREGTI deri më 3% V. TË TJERA (veprimtari të tjera jo të listuara) deri më 2% Nëse veprimtaria e një shoqërie kategorizohet si tregti atëherë normativa e zbritjes së TVSH-së së karburantit është 3% e qarkullimit (xhiros). Deri në këtë vlerë i lejohet zbritja e TVSH-së. IV.2.2 Borxhi i keq Kushtet e njohjes së borxhit të keq Borxh i keq wshtw cdo pagesë nuk është marrë plotësisht apo pjesërisht për një furnizim të tatueshëm prej furnizuesit dhe është shpallur si e pambledhshme. 1. Kur një pagesë nuk është marrë plotësisht apo pjesërisht për një furnizim të tatueshëm prej furnizuesit dhe është shpallur si i pambledhshëm nga organet gjyqësore, lejohet zbritja e TVSH- së përkatëse, e cila është TVSH e zbatuar për shumën e paarkëtuar të borxhit të keq. 2. Zbritja e TVSH-së lejohet në çdo periudhë tatimore pasi borxhi bëhet borxh i keq dhe fillon, të paktën, gjashtë muaj pas mbylljes së periudhës tatimore, për të cilën TVSH-ja ishte zbatuar në lidhje me furnizimin. 3. Personi i tatueshëm duhet të lëshojë një faturë për shumën e paarkëtuar ku të shkruhen fjalët “Borxh i keq” si dhe numri i faturës, me të cilën lidhet ky borxh, faturë, e cila i shërben shitësit për të zvogëluar detyrimin për TVSH-në dhe blerësit për të zvogëluar TVSH-në e zbritshme. 4. Kur zbritja e TVSH-së për borxhin e keq është kryer dhe ky borxh paguhet më vonë plotësisht apo pjesërisht, shuma e arkëtuar trajtohet si një furnizim i ri dhe në faturën e lëshuar për këtë furnizim cilësohet numri i faturës së borxhit të keq si dhe shkruhet shprehja “Borxh i keq i paguar”. Për njohjen e një borxhi si borxh të keq me pasojë reduktimin e TVSH-së së pagueshme, duhet tëvërtetohet që furnizuesi i mallit/shërbimit ka ndërmarrë të gjitha procedurat ligjore ose gjyqësore për të mbledhur borxhin dhe pas kësaj ai është shpallur përfundimisht i pambledhshëm (borxhi i keq), për arsye se personi i tatueshëm blerës ka falimentuar. Gjithashtu, është kusht të vërtetohet se për arkëtimin e tij janë bërë të gjitha përpjekjet e mundshme ligjore, janë shfrytëzuar të gjitha mundësitë ligjore për arkëtimin e borxhit, janë zbatuar sanksionet e përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore në fuqi, dhe nuk është bërë i mundur arkëtimi i tij, dokumentuar me vendim të organeve gjyqësore, ose organeve të tjera kompetente shtetërore të njohura me ligj. Autoriteti tatimor nuk mund të pranojnë në asnjë rast borxhin e keq si të tillë, nëse furnizuesi nuk vërteton me vendim gjykate se blerësi i tij është debitor dhe ka falimentuar e për pasoje borxhi nuk mund të arkëtohet. Mosmbledhja ose mospagesa e këtij borxhi në afat ose për një periudhe të caktuar nuk i jep borxhit karakterin e një borxhi të pambledhshëm, cilido qoftë shkaku i mungesës së pagesës (pamundësi pagese, kundërshtim, mospranim, etj).
Image of page 30
Image of page 31

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors