n kháng ngh ca Chánh án Tòa án nhân dân t i cao hy B n án phúc th m nêu ố ấậ ị

N kháng ngh ca chánh án tòa án nhân dân t i

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

n kháng ngh c a Chánh án Tòa án nhân dân t i cao h y B n án phúc th m nêu trên và h y B n án dân s s th m s 04/2006/DS-ST ngày 28-4-2006 c a Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng; ơ giao h s v án cho Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng xét x s th m l i theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. ơ ơ H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao nh n đ nh: Bà Nguy n Th Th nh kh i ki n yêu c u ông Nguy n Văn Tám tr l i cho bà 1.260.000.000 đ ng vì cho r ng ả ạ bà là ng i tr c ti p giao d ch, tr ti n nh n chuy n nh ng c a v ch ng ông Hêng Tính 7.595,7m ườ ế ượ 2 đ t, nh ng vì bà là ng i Vi t Nam đ nh c n c ngoài nên nh ông Tám (em c a bà) đ ng tên, nh ng không ư ườ ư ở ướ ư đ c bà đ ng ý ông Tám đã chuy n nh ng toàn b di n tích đ t cho Công ty TNHH Minh Châu đ nh n ượ ượ 1.260.000.000 đ ng. Ông Tám cho r ng ông là ng i th a thu n chuy n nh ng đ t và tr ti n cho ông Hêng Tính, nên gi y t ườ ượ chuy n nh ng đ t ông đ ng tên. Sau khi nh n chuy n nh ng ông tr c ti p qu n lý s d ng, đăng ký kê ượ ượ ế khai, đ c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và khi ông chuy n nh ng cho Công ty TNHH Minh Châu ượ ượ đ c chính quy n cho phép, nên ông không ch p nh n yêu c u c a bà Th nh. ượ Tuy nhiên, quá trình gi i quy t v án v ch ng ông Tám có nhi u l i khai mâu thu n v s ti n, vàng đã tr ế cho ông Hêng Tính và ông cũng không ch ng minh đ c ngu n g c ngu n ti n vàng mà ông cho r ng đã tr ượ cho ông Tính. Trong khi đó v ch ng ông Tính, bà Quênh kh ng đ nh ch th a thu n chuy n nh ng đ t và nh n vàng c a ượ bà Th nh còn vi c vi t gi y chuy n nh ng đ t đ ng tên ông Tám là theo yêu c u c a bà Th nh, vì bà ế ượ Th nh đang đ nh c n c ngoài. ư ở ướ Theo l i khai c a c Thái Th Ba, ông Nguy n Ph c Hoàng, bà Nguy n Th Chính Em (là m và anh ch em ướ ru t c a bà Th nh, ông Tám) thì bà Th nh giao d ch, tr ti n chuy n nh ng đ t cho v ch ng ông Tính, còn ượ ông Tám ch là ng i đ ng tên giùm. ườ T ng h p các ch ng c nêu trên có c s kh ng đ nh Tòa án c p s th m và Tòa án c p phúc th m xác đ nh ơ ơ bà Th nh là ng i b toàn b s ti n là 21,99 ch vàng đ nh n chuy n nh ng di n tích trên, còn ông Tám ườ ượ ch là ng i đ ng tên giùm. Do ông Tám đã chuy n nh ng đ t trên cho Công ty TNHH Minh Châu và bà ườ ượ Th nh ch yêu c u ông Tám tr l i s ti n đã chuy n nh ng là 1.260.000.000 đ ng nên Tòa án c p s ả ạ ượ ơ th m, phúc th m th lý gi i quy t là đúng quy đ nh c a pháp lu t. ế Tuy bà Th nh là ng i b 21,99 ch vàng đ chuy n nh ng đ t (t ng đ ng kho ng 27.047.700 đ ng). ườ ượ ươ ươ Nh ng gi y t chuy n nh ng đ ng tên ông Tám và sau khi nh n chuy n nh ng ông Tám qu n lý đ t, sau ư ượ ượ đó chuy n nh ng cho ng i khác. Nh v y, lẽ ra ph i xác đ nh ông Tám có công s c trong vi c b o qu n, ượ ườ ư gi gìn, tôn t o làm tăng giá tr đ t nên ph i xác đ nh s ti n trên (sau khi tr ti n g c t ng đ ng 21,99 ươ
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors