ΜαθηματÎ&sup

Ii η εφαπτομέν? μιας γωνίας ω

This preview shows page 26 - 28 out of 60 pages.

ii) Η εφαπτομένη μιας γωνίας ω είναι αριθμός μεταξύ του –1 και του 1. iii) Η αμβλεία γωνία έχει θετικό ημίτονο και αρνητικό συνημίτονο. iv) Υπάρχει γωνία ω έτσι ώστε ημω=0 και συνω=0. β) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: ημ 2 ω + συν 2 ω = …. ..... .....  1- συν 2 ω = ….. 1- ημ 2 ω = ….. 2. α) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω ισότητες: ημ(90 - ω)=………. ημ(180 - ω)=……… συν(90 - ω)=……… εφω= .......... .......... ημ 2 ω + συν 2 ω=…….. συν(180 - ω)=…….. εφ(180 - ω)=…….. β) i) Με τη βοήθεια του σχήματος να γράψετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. ii) Να δείξετε την ισότητα    3. α) Ποια είναι τα κριτήρια της ισότητας δύο τριγώνων; β) Ποια είναι τα κριτήρια ισότητας δύο ορθογωνίων τριγώνων; γ) Να εκφράσετε το θεώρημα του Θαλή (σχήμα, κανόνας, τύπος) δ) Πότε δύο τρίγωνα είναι όμοια;
Image of page 26

Subscribe to view the full document.

4. Δίνεται ένα σημείο Μ(x, y), σε ορθογώνιο σύστημα αξόνων xOy με ΟΜ=ρ και γωνία xOM = ω. α) Να ορίσετε τους τρεις τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω. β) Να αποδείξετε ότι ημ 2 ω + συν 2 ω = 1. 5. Να χαρακτηρίσετε σωστή ή λάθος (Σ - Λ) κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις: i) Δύο τρίγωνα με ίσες γωνίες είναι ίσα. ii) Αν δύο τρίγωνα έχουν από δύο γωνίες ίσες είναι όμοια: iii) Δύο όμοια τρίγωνα είναι και ίσα: 6. α) Να χαρακτηρίσετε με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: Π 1 : Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις τρεις πλευρές τους ίσες Π 2 : Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν τις τρεις γωνίες τους ίσες μία προς μία Π 3 : Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν δυο γωνίες τους και δυο πλευρές τους είναι ίσες μία προς μία Π 4 : Δυο τρίγωνα είναι ίσα όταν έχουν δυο γωνίες τους ίσες μία προς μία και η μια πλευρά του ενός είναι ίση με μια πλευρά του άλλου Π 5 : Δυο ορθογώνια είναι ίσα όταν έχουν δυο πλευρές τους ίσες μία προς μία
Image of page 27
Image of page 28
 • Winter '09
 • Nikos

{[ snackBarMessage ]}

Get FREE access by uploading your study materials

Upload your study materials now and get free access to over 25 million documents.

Upload now for FREE access Or pay now for instant access
Christopher Reinemann
"Before using Course Hero my grade was at 78%. By the end of the semester my grade was at 90%. I could not have done it without all the class material I found."
— Christopher R., University of Rhode Island '15, Course Hero Intern

Ask a question for free

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern