Course Hero Logo

D a l k 1 dl l a l k 1 a l k 1 1 a l k 1 dette

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 14 - 15 out of 15 pages.

d(A LK1)dLLA LK1=ALK11A LK1=∝⟷∝=Dette betyder at det er omvendt proportionalitet, da produkteter en konstant.Konstanten angiver altså elasticiteten med en værdi mellem 0 og 1, som måler fordelingenmellem L og K - altså om indtjeningen kommer fra arbejdskraft eller kapitalen.10) Fra 2008 og til i år frem forventes beskæftigelsen at falde svarende til 100.000fuldtidsbeskæftige pga. den demografiske udvikling. Beskæftigelsen i Danmark er på ca.2,2 mio. Fuldtidsbeskæftigede personer i 2008. Anvend resultaterne i spm. 3.8 og 3.9 til atdanne et skøn over, hvor meget beskæftigelsesfaldet vil påvirke BNP pr. indbygger for etgivent kapitalapparat og en given befolkningsstørrelse.Fra forrige opgave kan ligningen benyttes således:dYdLLY=αdYYdLLα100.0002.200.00023=133=−3,03Dette betyder, at faldet I fuldtidsbeskæftigelse påvirker BNP pr. Capita negativt med et fald på 3,03pct. for perioden.14
15
End of preview. Want to read all 15 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture