Хувьсах ба тогтмо� зарда� хагас хувьсах зардлыг ялгах хамгийн бага квадратын

Хувьсах ба тогтмо? зарда?

This preview shows page 9 - 10 out of 31 pages.

. Хувьсах ба тогтмол зардал, хагас хувьсах зардлыг ялгах хамгийн бага квадратын арга Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардалд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхтэй холбогдож гарсан шууд материалын зардал, шууд хөдөлмөрийн зардлаас бусад бүх зардлууд орно. Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл зардалд: a) Шууд бус материалын зардал b) Шууд бус хөдөлмөрийн зардал c) Бусад шууд бус зардлууд орно. Тайлант хугацааны туршид гарсан ҮНЗ-г өртгийн объёкт тус бүрээр нээсэн ҮНЗ дансаар, ингэж бүртгэх бололцоогүй хэсгийг Ерөнхий үйлдвэрлэлийн зардал дансаар хуримтлуулан бүртгэнэ. Тайлант хугацааны эцэст ҮНЗ-г урьдчилан тогтоосон нормоор тооцож, өртгийн объект тус бүрээр нээсэн ДҮ дансанд хуваарилан бүртгэнэ. ҮНЗ нь хувьсах, тогтмол болон хагас хувьсах шинжтэй байж болно. Хувьсах ба тогтмол зардал аль альных нь шинжийг агуулсан ҮНЗ-г хагас хувьсах ҮНЗ буюу хэсэгчилэн хувьсах ҮНЗ гэнэ. Хэсэгчилэн хувьсах зардлыг хувьсах ба тогтмол зардалд ангилж ялгах аргууд байдаг. Энэ аргуудыг зардлын бүтцийг шинжлэх аргууд гэж бас нэрлэдэг. 1. Дээд доод цэгийн арга 2. Статистик хэлбэлзлийн графикийн арга 3. Хамгийн бага квадратын арга (регрессийн арга) болно. III. Хамгийн бага квадратын арга Хэвийн бус мэдээлэл гараагүй нөхцөлд хэсэгчилэн хувьсах зардлыг илүү үндэслэлтэй ялгадаг. Энэ арга шугаман хамаарлын тэгшитгэл ашиглан зардлыг ялгадаг. Y-цахилгааны зардал Х-ажилласан машин цаг А-цахилгааны зардлын тогтмол хэсэг В-хувьсалтын итгэлцүүр, өөрөөр хэлбэл шууд хөдөлмөрийн цаг тутамд ногдох хувьсах зардал А,В-ийн утгыг олохын тулд дараах тооцооллыг хийнэ.
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Image of page 10
 • Fall '16
 • courtney campbell

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes