Kho ả n m ục đầu tƣ tài chính ngắ n h ?

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 57 - 59 out of 113 pages.

Kho n m ục đầu tƣ tài chính ngắ n h n chi ế m t tr ng nh trong các khoả n m ục tài s n ng n h n c ủa đơn vị, trong đó chủ y ếu là đầu tƣ vào chứng khoán ngắ n h n v ới giá tr trên 20 tri ệu đồ ng, cho th y doanh nghi p ch chuyên vào lĩnh vự c s n xu t kinh doanh ch y ếu là xây dự ng ch chƣa chú ý đế n vi ệc đầu tƣ tài chính sang lĩnh vực khác. Ph i thu ng n h n chi ế m t tr ng l n nh ất trong tài sả n ng n h ạn cũng nhƣ tổ ng tài sản, và có giá trị ngày càng tăng, từ hơn 5 tỷ đồng vào 2012 lên đến hơn 16 tỷ đồ ng vào 2014. Sự tăng lên nhanh chóng củ a kho n m ục này có thể lý giải do đặc điể m ngành của đơn vị là xây dựng. Đây là ngành nghề thi công mang tính chất lâu dài và giá trị công trình thanh toán theo tiến độ thi công dự án, nhiều khi công trình thi công đã hoàn thành nhƣng doanh nghiệp chƣa đƣợc thanh toán hết giá trị do nhà đầu tƣ thự c hi n t ất toán công trình. Trong khi giá trị các dự án thi công của đơn vị ph n l ớn có nhà đầu tƣ là đơn v hành chính sự nghi ệp nhà nƣớ c, ch ng h ạn nhƣ Ban quản lý dự án các huy n thu c t ỉnh Sơn La, Bắ c C ạn, Lai Châu, hoặc các sở giao thông vậ n t ải các t ỉnh,..nên thờ i gian th c hi n th t c t ất toán công trình càng kéo dài. Việ c n đọ ng v n vào các khoả n ph ải thu ngày càng tăng và chiế m t tr ng l n nh ất cũng là điề u d hi u đố i v i doanh nghi p thu ộc ngành này. Tuy nhiên doanh nghiệp nên chú trọng để thu h ồi các khoả n ph ải thu càng sớm càng tốt để tránh làm tăng chi phí sử d ụng và huy độ ng v ốn cho mình. Kho n m ục hàng tồ n kho chi ế m t tr ọng không quá lớn và tăng dần nhƣng giá tr tăng không nhiều qua các năm. Trong đó khoả n m c chi ế m t tr ng ch y ế u trong
Image of page 57

Subscribe to view the full document.

48 hàng tồn kho là chi phí sả n xu t kinh doanh d dang và hàng hóa. Do doanh nghiệ p th c hi n ho ạt độ ng th i công xây dự ng m t th ời gian dài nên khoả n m ục chi phí sả n xu t kinh doanh d dang chi ế m ch y ếu là hợp lý, hàng hóa bao gồ m m t s lo i v t li ệu xây dự ng v a th c hi n ho ạt động thƣơng mại và phụ c v thi công của công ty. Tài sản dài hạ n c a doanh nghi p chi ế m t tr ng nh hơn tài sả n ng n h ạn và ngày càng giả m c v giá trị và tỷ tr ọng.Trong đó khoả n m c l n nh ất là tài sả n c đị nh, bao g ồm các loại máy móc thiế t b ph
Image of page 58
Image of page 59
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes