Doanh nghi ệ p s ự gia tăng khoả n m ụ c

 • No School
 • AA 1
 • 111

This preview shows page 15 - 17 out of 111 pages.

doanh nghi p, s gia tăng khoả n m c trong n ph i tr s làm gia tăng gánh nặ ng tài chính c a doanh nghi p. N ph i tr bao g m n ng n h n và n dài h n. - V n ch s h u: là v n thu c quy n s h u c a doanh nghi p, bao g m v n góp c a ch doanh nghi ệp và các nhà đầu tƣ góp vố n ho c hình thành t k ế t qu kinh doanh. V n ch s h u chi ế m t tr ng càng l n càng ch ng t m ức độ độ c l p tài chính c a doanh nghi ệp đó. 1.2.2.2. Phân tích bi ến độ ng k ế t qu kinh doanh Là vi c so sánh, phân tích s bi ến độ ng các ch tiêu ph n ánh k ế t qu kinh doanh c a doanh nghi p. T đó cho biế t tình hình kinh doanh c a doanh nghi p đang có kế t qu t t hay x u, xu hƣớ ng thu n l ợi hay khó khăn. Các khoả n m c thƣờ ng s d ng là: a. Doanh thu Là các kho n thu nh p mà doanh nghi p nh ận đƣợ c qua ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh c a mình. Doanh thu bao g m: - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v : là doanh thu v bán s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v thu c nh ng ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh chính c a
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

11 doanh nghi p. Doanh thu càng cao ph n ánh quy mô c a quá trình tái s n xu t, ph n ánh trình độ t ch c ch đạ o s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. - Doanh thu tài chính: là doanh thu t các ho ạt động tài chính nhƣ tiề n thu t đầu tƣ chứng khoán, đầu tƣ công ty liên doanh liên kế t, thu t ti n g ửi, … - Thu nh p khác: bao g m các kho n thu nh ập không thƣờ ng xuyên c a doanh nghi p: ti n ph t vi ph m h ợp đồ ng, ti ền đƣợ c b ồi thƣờ ng, thanh lý tài s n c định,… b. Phân tích chi phí Là nh ng t n th t, hao mòn mà doanh nghi p ph i b ra trong quá trình th c hi n ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh. Khi phân tích c n xem xét m ức độ tăng giả m các lo i chi phí trong doanh nghi ệp để đánh giá k h năng trình độ qu n tr chi phí. Chi phí c a doanh nghi p bao g m: - Giá v n hàng bán: là m t ch tiêu t ng h p ph n ánh t ng giá tr mua hàng hóa c a doanh nghi ệp thƣơng mạ i, hay giá thành s n xu t s n ph m, d ch v đã bán c a doanh nghi p.
Image of page 16
Image of page 17
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes