Furnizimi i mallrave t� dërguara ose t� transportuara jasht� territorit të

Furnizimi i mallrave t? dërguara ose t?

This preview shows page 25 - 27 out of 36 pages.

Furnizimi i mallrave të dërguara ose të transportuara jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Për eksportin e mallrave shkalla zero e TVSH-së zbatohet në momentin e kryerjes së procedurave të eksportit. b) Furnizimi i shërbimit të përpunimit të mallrave jo-shqiptare të kryera nga eksportuesi, të klasifikuara nën regjimin e përpunimit aktiv (punët fason) shërbime, të cilat i shtojnë vlerën mallit të përpunuar të destinuara për t’u ri-eksportuar janë furnizime me shkallë zero % të TVSH-së. 25
Image of page 25
Sigurohet trajtimi me shkallën e TVSH-së 0 % për shërbimin e përpunimit të mallrave jo- shqiptare në regjim përpunimi aktiv në faturën e lëshuar nga operatori eksportues, faturë e cila i bashkëngjitet deklaratës doganore të ri-eksportit të këtyre mallrave. Në rastin kur furnizimi i shërbimit të përpunimit të mallrave jo-shqiptarë të destinuara për t’u ri- eksportuar, kryhet nga një nënkontraktor, i cili e kryen këtë shërbim për llogari të shoqërisë së përpunimit aktiv që e ka kontraktuar (shoqëria eksportuese) e cila i nënshtrohet regjimit të përpunimit aktiv, ky furnizim shërbimi përpunimi është i tatueshëm me shkallën e TVSH-së 0%. Furnizimi i shërbimit për përpunimin e mallrave jo-shqiptare, të destinuara për t’u rieksportuar te kryer nga nënkontraktorët e pajisur me autorizimin përkatës prej autoritetit doganor, për llogari te shoqërive të përpunimit aktiv, është furnizim shërbimi i tatueshëm me TVSH. Aktivitetet e klasifikuara nën regjimin e përpunimit aktiv, konsiderohen tërësisht të destinuara për ri-eksport. Kushtet e ekzistencës së kësaj natyre operacionesh janë: I. Përpunuesi (nënkontraktori) asnjëherë nuk duhet të bëhet pronar i materialeve të sjella nga porositësi (shoqëria e përpunimit aktiv) II. Materialet e sjella nga porositësi tek përpunuesi, duhet të trupëzohen tërësisht në produktin e fabrikuar. III. Materialet e sjella nga porositësi në formën e lëndës së parë duhet t’i kthehen atij fizikisht nga përpunuesi në formën e gjysmëproduktit ose produktit të gatshëm, me përjashtim të mbetjeve teknologjike gjatë procesit të prodhimit dhe në përputhje me kartat teknologjike të prodhimit. Kjo kërkon si domosdoshmëri, që këto materiale të jenë të identifikuara me dokumentacionin përkatës tek përpunuesi për gjatë gjithë kohës së përpunimit. IV. Nëse rezulton që sasia e gjysmëproduktit ose produktit të gatshëm është më e vogël nga sa duhej të ishte kundrejt materialeve të përdorura në përpunim, diferenca konsiderohet si shitje e kryer nga përpunuesi dhe është furnizim i tatueshëm me TVSH 20%. Procedura e rimbursimit për mallrat në bagazhin personal të udhëtarit Për rimbursimin e TVSH-së së paguar në Shqipëri për blerje mallrash të destinuara për tu transportuar në bagazhin personal të udhëtarëve, përcaktohet procedura e mëposhtme: 1. Trajtimi me shkallën zero të TVSH-së realizohet nëpërmjet procedurës së rimbursimit të TVSH-së së paguar në blerjen e këtyre mallrave. 2. Për qëllime të ushtrimit të së drejtës për rimbursim të TVSH-së konsiderohen si eksporte
Image of page 26
Image of page 27

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes