Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Conform studiului men ţ ionat a doua cea mai comun

Info icon This preview shows pages 278–280. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     279 îndrumare din partea profesorilor, în ceea ce prive ş te utilizarea în siguran ţă a Internetului. Totu ş i, important de remarcat este c ă , de ş i cele mai multe ş coli din Europa au acum acces la Internet, peste o treime din tinerii cu vârste cuprinse între 7-16 ani nu folosesc noile tehnologii ş i Internetul în ş coal ă , prin urmare nu pot beneficia de strategii ale politicilor de securitate dezvoltate în acest sens. Primele dou ă loca ţ ii identificate, domiciliul ş i institu ţ ia ş colar ă , acoper ă un procent important de copii care utilizeaz ă tehnologie modern ă ş i navigheaz ă online cu ajutorul Internetului. Raportându-ne la locul cel mai comun de utilizare a NT ş i a Internetului – domiciliul – se observ ă contrastul evident dintre utilizarea în spa ţ ii private (dormitor propriu) ş i camerele publice. Pentru mul ţ i copii din Europa, Internetul a devenit un fenomen privat, sau cel pu ţ in privat de p ă rin ţ i: folosit mai mult în camera proprie (64%), decât în alt ă parte în cas ă (36%). Recomand ă rile, privind supravegherea copiilor în momentul utiliz ă rii tehnologiei ş i a Internetului (de exemplu, punerea calculatorului într-un spa ţ iu public) trebuie actualizate, deoarece apari ţ ia tehnologiei moderne ofer ă copiilor libertatea de a se retrage în spa ţ ii private, datorit ă caracteristicii de portabilitate a dispozitivelor de ţ inute. Studii în domeniu (Livingstone ş i Haddon 2009; Helsper ş i Eynon 2010; Livingstone ş i Helsper 2010; Ólafsson, Livingstone ş i Haddon 2013; Farrukh, Sadwick ş i Villasenor 2014) eviden ţ iaz ă c ă folosirea tehnologiei moderne ş i a Internetului variaz ă în func ţ ie de fiecare ţ ar ă . Majoritatea tinerilor europeni utilizeaz ă cu prec ă dere noile tehnologii ş i Internetul acas ă . Explorarea noilor tehnologii ş i utilizarea Internetului în spa ţ iul privat al copilului (camera proprie) arat ă un model diferit, fiind la fel de sc ă zut în Belgia, Turcia (ambele cu un procent de 33%), Irlanda (37%) ş i Ungaria (37%); uzul privat cel mai ridicat se înregistreaz ă în Danemarca (74%), Portugalia, Suedia (67%) ş i Norvegia (66%). Concluzionând, majoritatea adolescen ţ ilor utilizeaz ă tehnologia modern ă la domiciliu în intimitatea camerei proprii, mai mult decât în alte zone ale casei. A ş adar, provocarea pentru p ă rin ţ ii „nativilor digitali” este una considerabil ă , dar difer ă în func ţ ie de vârsta acestora: adolescen ţ i ş i ş colari mici.
Image of page 279
Image of page 280
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern