H ồ i ở cái tu ổ i dở ông d ở th ằ ng

This preview shows page 112 - 116 out of 299 pages.

H i cái tu i d ông d th ng, Hoán còn có thú vui sưu tầ m c a hi ế m l ạ. Đứa nào đem cho Hoán hươu trắng, hươu đen, chim sẻ tr ng, rùa tr ng,... là Hoán thích mê tơi lên đượ c. M ột hôm có anh Đỗ Khánh dâng lên con cá h u, cá chi ết. Hoán xưa này ở trong đấ t li n, nào có th y cá bi n bao gi . Trông hai
Image of page 112
khoùi 113 con cá là l , ng ng thì ph n kh ởi nghĩ là điề m lành, xu ng chi ế u cho toàn th qu n th n chúc m ng. Cáp môn s Lý Ph ng Ân b c mình chép mi ng: - M ới có con cá đã thế , sau này nh có lân phượ ng thì bi ế t làm sao. L n khác l ại có anh Vương Cử u dâng lên con rùa trên mai có m y nét ngu ch ngo c, b o ch đấy đọ c đi. Hoán ngó mãi không ra chữ gì m i b o m y ông h ọc sĩ vào ngó thử . M ấy ông cũng chả ngó ra ch đâu nhưng cứ chém thành tám ch : “Thiên thư hạ th , thánh nhân v n tu ế”. Gì ch n nh b là ngh ru t c a m y ng. Chiêm Thành v i Chân L ạp xưa nay vẫ n th n ph ục Đạ i Vi t theo phong cách ph p phù. Vui vui thì c ng n ạp đầy đủ , mà bu n bu n thì l i lùa quân sang đấ t Ngh ch ọc ngoáy chơi. Mấy soái ca đời trướ c v n hay ng giá thân chinh cho giãn gân giãn c ốt. Nhưng Hoán thì không thích th ế , Hoán c m th y nhà v n đẹp trai hơn nhiề u. Nh v y mà trong ba l n Chiêm Thành và Chân L ạp sang cướp phá, hai tướ ng quân Lý Công Bình và Dương Anh Nhị đều có cơ hộ i solo l p công. Tuy ch ng ồi nhà cho đẹp trai nhưng Hoán cũng làm đượ c vài vi c hay ho giúp ích cho công cu c ki ế n thi ết đất nước. Đại khái là Hoán cho đạ i xá tù nhân
Image of page 113
114 hàng lo t, tr l i ru ộng đấ t t ch thu c a quân dân, th c hi n chính sách ng binh ư nông, tứ c c sáu tháng đi bộ độ i, sáu tháng l i v cày, thúc đẩ y n n nông nghi p và dân s c ủa Đạ i Vi t phát tri n m nh m . Năm Hoán 21 tuổi, không dưng mắ c b nh l m c lông m t ki m soát. Ch nào chưa có lông thì b ắt đầ u m c, ch nào có s n r i thì m c r m thêm. C ngày Hoán g m g , cu ng lo ạn như cọ p, ch thi ế u điề u xông vào c ắn xé ngườ i ta. B nh c a Hoán tr m tr ng t i n i tri ều đình phải làm cái cũi vàng nhố t Hoán vào. Hoán c làm c p ki ểng như thế cho t i m t ngày thi ền sư Nguyễ n Minh Không xu t hi n như mộ t v th n. Nguy ễn Minh Không cho đun vạ c d u, b vào đó 100 cây kim. Ti ế p theo thì bi u di n o thu t tay không v t kim trong ch o d u sôi, r i l y 100 cây kim đó châm cứ u cho Hoán. Cu i cùng thì l y ch o d u d i cái tu t t đầ u t i chân, d i t ới đâu rụ ng s ch lông t ới đó. Quầ n th n l ần đầu đượ c coi o thu ật hay như thế, đồ ng lo t há h c m m v tay nhi t li t. Trên góc độ khoa h c thì cái màn hóa c p c a Hoán kh năng là mộ t ch ng b nh ngoài da khi ế n lông m c tùm lum. Còn màn o thu t ch a b nh th n
Image of page 114
khoùi 115 s u thì là sát trùng kim, châm c u, r i t m lá thu c. Tuy đượ c thi ền sư Nguyễ n Minh Không ch a kh ỏi nhưng vì bệ nh t t lâu ngày nên s c kh e Hoán y ếu đi nhiề u. M ới qua được 22 cái mùa khoai đã vộ i vàng quy tiên. Ấy là năm 1138.
Image of page 115
Image of page 116

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors