Eùüaù øöe×jóù eù ö× 4 eô öé×eò

Info icon This preview shows pages 26–29. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eÙÜaÙ ØÖe×jÓÙ eÙ Ö× 4 eÔ Öé×eÒ ØeÞeÒÓÙÚ eaÙ jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ eD é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×EeÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe× E Ü eÖ ie48 D i××Ù a × iÓÒ D eÙÜÔaÝ ×e ØÕÙ i×ÓÒ ØeÒÓÒ iØÔÓÙ ÖÙÒ Øe ÖÖ iØÓ iÖeÓÒ Ø× iÑ Ù Ð ØaÒ éÑ eÒ Ø ÐaÔÓ ×× ib iÐiØéda ØØaÕÙ e Ö aØ iÓÒ A ÓÙd eÒ eÖ ieÒ fa iÖe aØ iÓÒ N aÑ a ØÖ iedÙ jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðee×ØÖeÔ Öé×eÒ ØéeÔa Ö ÐagÙ Öe8Óù a > b > c > A N A (0 , 0) ( a,c ) N ( c,a ) ( b,b ) F ig 8 eÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðede ÐeÜeÖ ie48 D eÕÙ e ÐØÝÔ ed e jeÙÚÙ eÒÓÙ Ö××ag iØ iÐ?Ù e ÐÐe×ÓÒd iØ iÓÒ ××Ù Ö Ðe×Ôa ÖaÑ è ØÖe×faÙd Öa iØ iÐ Ñ Ód ie ÖÔÓÙ ÖÓb ØeÒ iÖÙÒd iÐeÑÑ ed e×Ô Ö i×ÓÒÒ ie Ö×? D aÒ × Ða ×Ù iØed e ÐeÜ e Ö ieÓÒ ×ÙÔÔÓ ×eØÓÙ jÓÙ Ö×ÕÙ e a > b > c > D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe× d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×e Ø ÐÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÓÑ Ô Ðè ØeÑ eÒ ØÑ iÜ Øe× ÙÔÔÓ ×ÓÒ ×ÕÙ e ÐeÔaÝ ×ÔÙ i××e×eÒgage Öa ØØaÕÙ e Ö Ö iÔÓ ×Øe Ö aÚ eÔ ÖÓbab iÐiØé π × iÐÓb ×e ÖÚ e ÕÙ e ÐeÔaÝ ×a ØØaÕÙ ee ØÒ eÖ ieÒ fa iÖe× iÒÓÒÓÙ ÖÕÙ e ÐÐe×Úa ÐeÙ Ö×d e π ÐeÔaÝ ×e×Ø iÐaÔab Ðed e d i××Ùad e Ö ÐeÔaÝ ×da ØØaÕÙ e Ö?E ÒdaÙ ØÖe×Øe ÖÑ e×ÔÓÙ ÖÕÙ e ÐÐe×Úa ÐeÙ Ö×d e π e×Ø iÐÔÓ ×× ib ÐedaÚÓ iÖ ÓÑÑ eÙÒ iÕÙ eéÕÙ iÐib Öed ea ×hÔa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ ÐeÖé×Ù ÐØa ØÓù Ðe×d eÙÜÔaÝ ×Òa ØØaÕÙ eÒ ØÔa ×? 4 Ò×ÙÔÔÓ ×eØÓÙ jÓÙ Ö×ÕÙ e ÐeÔaÝ ×ÔÙ i××e×eÒgage Öa ØØaÕÙ e ÖaÚ eÙÒ eÔ ÖÓbab iÐiØé π × iÐ jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ Ób ×e ÖÚ eÕÙ e ÐeÔaÝ ×a ØØaÕÙ ee ØÒ eÖ ieÒ fa iÖe× iÒÓÒD eÔ ÐÙ ×ÓÒ ×ÙÔÔÓ ×eÕÙ e ÐeÔaÝ ×Ô eÒ ×eaÚ e Ô ÖÓbab iÐiØé θ ∈ (0 , 1) ÕÙ e ÐeÔaÝ ×Ô Öé fè ÖeØÓÙ jÓÙ Ö×a ØØaÕÙ e Öe ØaÚ eÔ ÖÓbab iÐiØé 1 − θ ÕÙ e ÐeÔaÝ × a Ðe×Ô Öé fé ÖeÒe×dÙ jeÙdÓ Ö ig iÒ eD é Øe ÖÑ iÒ e Ö ÐaÔ ÖÓbab iÐiØé π d eÖeÔ Öé×a iÐÐe×ÕÙ ie×ØÓÔ Ø iÑ a ÐeÔÓÙ Ö ÐeÔaÝ × jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ 5eÙÜ ÖéÔ é Øé ×iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒÓÑ Ô Ðè Øee ØÓb ×eÖÚa Ø iÓÒÔa Ö fa iØe Ó Ö iÞÓÒÒ i E Ü eÖ ie5 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe id e××ÓÙ × a b c a 1 , 1 5 , , b , 5 4 , 4 , c , , 3 , 3 D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×d ee jeÙ ÒÓÒ × id è ÖeÕÙ ee jeÙ e×ØjÓÙ éd eÙÜ fÓ i×d e×Ù iØee ØÕÙ e Ðe× jÓÙ eÙ Ö×Ób ×e ÖÚ eÒ Ø Ðe×d é i× iÓÒ × d e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ eaÚaÒ Ød e jÓÙ e ÖeÒd...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern