Đêm ấ y s ả m t ự t ử thọ 32 tu ổi

This preview shows page 132 - 136 out of 299 pages.

Đêm ấ y S m t t , th 32 tu ổi. Trướ c khi ch ế t còn tranh th kh n vái: - Thiên h nhà ta đã rơi vào tay ngươi, ngươi lạ i còn gi ế t ta, hôm nay ta ch ết, sau này con cháu ngươi cũng bị như thế . Qu nhiên, sau này cơ nghiệ p h Tr ần cũng tiêu tan trong tay ngo i thích.
Image of page 132
133 Lý Chiêu Hoàng là v n hoàng đầ u tiên, và nhân ti ện, cũng là cuố i cùng trong l ch s Vi t Nam. Năm 1224, trướ c s c ép c a quy n th n Tr n Th Độ , b S m bu c ph i truy n ngôi cho Chiêu Thánh, lúc đó mớ i lên sáu, m i ch p ch ng vào l p m ột. Bước đầu tiên trong âm mưu lật đổ nhà Lý thành công m mãn. Th a th ng xông lên, ông chú Độ li ền đưa cháu trai mình là Trầ n C nh vào cung h u h , nói sang m m là b u b ạn cũng nữ đế . R i ông chú Độ t t d ng lên màn k ch v m i tình tr trâu gi a th ng cháu v ắt mũi chưa sạ ch và v n đế còn đang chẫ ng b n cái răng cử a. S sách ghi vài dòng như sau:
Image of page 133
134 “Mộ t hôm, C nh lúc y m i lên b y tu i, ph i gi vi ệc bưng nướ c r a chân, nhân th ế vào h u bên trong. Chiêu Hoàng trông th ấy làm ưa, mỗi khi chơi đêm đề u cho g i C ảnh đến chơi cùng, thấ y C nh ch t ối thì nhân đế n trêu ch c, ho c n m l y tóc, ho c đứ ng lên bóng. Có m t hôm C ảnh bưng chậu nướ c h u, Chiêu Hoàng r a m t l ấy tay té ướ t c m t C nh r ồi cười trêu, đế n khi C ảnh bưng khăn chầ u thì l y khăn ném cho Cảnh...” Sau đó làm như thể m i tình tr trâu cu i cùng cũng đơm hoa kết trái, ông chú Độ s p x ế p cho Chiêu Hoàng l y Tr n C nh làm ch ng. Ch c khi y n đế còn chưa biế t ch ồng là gì, có ăn đượ c hay không. Ti ếp theo, ông chú Độ thuy ế t ph c Chiêu Hoàng t nguy n trên tinh th n ép bu ộc nhườ ng ngôi cho ch ng, còn thay Chiêu Hoàng phóng bút h n m t chi ếu thư lờ i l bay b ng, Hán Vi ệt tùm lum, điể n tích lo n x . Nhà Lý lúc b y gi suy tàn đế n cùng c c nhưng vẫ n may m ắn rơi vãi lạ i m t vài trung th n như Lý Quang Bật, Lý Long Tường. Nhưng tấ t nhiên team Lý l c m ng, cân không n i team Tr n. Nh ng qu n th n phe trung l ập chưa biế t theo team nào, trướ c cái s l ng quy n c ủa ông chú Độ thì cũng chỉ bi ế t nh m m t g t gù khen ph i. Năm 1225, Trầ n C nh lên ngôi, s g i Tr n Thái Tông. Tri u Lý chính th c ch m d ứt sau 216 năm c ai
Image of page 134
khoùi 135 tr . T đây mở ra tri ều đạ i nhà Tr n, tri ều đạ i tai ti ế ng b c nh ất, nhưng đồ ng th ời cũng có chiế n công vang d i mà khó có tri ều đạ i nào sánh k p khi ba l n đẩ y lùi vó ng ựa Mông Nguyên, đế qu ốc đã làm cỏ c m t d ải đấ t r ng l n tr i dài t Á sang Âu. Sau khi Tr n C nh lên ngôi, li n phong Chiêu Hoàng thành Chiêu Thánh Hoàng h u. V th ế c a bà t t xu ng m t b ậc nhưng nhìn chung vẫ n cao quý chán. Ngày tháng r rà trôi qua, m i tình tr trâu năm nào nay đã phát triể n thành tình yêu nam n .
Image of page 135
Image of page 136

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors