Ðeéõù iðib öed ea hôa ö fa

Info icon This preview shows pages 23–26. Sign up to view the full content.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ E Ü eÖ ie49 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e id e××ÓÙ × b 1 a 1 2 , 2 b 2 a 2 B 4 , A 3 , 4 γ 2 , 1 α 1 , 3 β 3 , 1 eÔ Öé×eÒ ØeÞe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ E Ü eÖ ie4 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e×Ù iÚaÒ Ø ÐaÓÓ ÖdÓÒÒ ée i d ehaÕÙ eÚ eØeÙ Ö d ega iÒ ×Ó ÖÖe×ÔÓÒdaÙga iÒdÙ jÓÙ eÙ Ö i : R 1 L 1 R 2 (0 , 0) L 2 (3 , 1) 1 R ′ 2 L ′ 2 R ′ 1 (0 , 1) L ′ 1 (2 , 3) R ′ 1 (1 , 0) L ′ 1 (0 , 2) D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒÓÑ b Öed e×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×d ehaÕÙ e jÓÙ eÙ Ö D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ ÓÒ ØÖeÞÕÙ iÐeÜ i×ØeÙÒéÕÙ iÐib Öed ea ×hÓù Ðe jÓÙ eÙ ÖÓb Ø ieÒ ØÙÒ eÙ Ø iÐiØééga Ðe 3 d é Øe ÖÑ iÒ eÞÔ Öé i×éÑ eÒ Øe ØéÕÙ iÐib Öe E ÜÔ ÐiÕÙ eÞÔÓÙ ÖÕÙÓ ie ØéÕÙ iÐib Öed ea ×hÒe×ØÔa ×Ôa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ E Ü eÖ ie4 iÐÐeÔ a ØØe × C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×Ù iÚaÒ ØaÔÔ e Ðé jeÙdÙÑ iÐÐeÔa ØØe× : S 1 , C S , 2 C S 3 , 1 C S 2 , 4 C S 5 , 3 C S 4 , 6 C 65 ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×e Ø Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ × jeÙÜ ÓÙ ÖØÓÙ Ø ε > ÓÒd éÒ iØÙÒ ε éÕÙ iÐib Öe d ea ×h Ôa ÖÙÒÔ ÖÓ Ðd e×ØÖa Øég ie×ÔÓÙ Ö ÐeÕÙ e Ð aÙÙÒ jÓÙ eÙ ÖÒaÙÒ e×ØÖa Øég iea ÐØe ÖÒa Ø iÚ eÕÙ iÐÙ iÔ e ÖÑ e ØdaÙgÑ eÒ Øe Ö×ÓÒÙ Ø iÐiØédaÙÑ Ó iÒ × ε ÓÒ ØÖeÞÕÙ eÔÓÙ ÖØÓÙ ØeÒ Ø ie ÖÔÓ × iØ if k e ØØÓÙ Ø ε > iÐeÜ i×ØeÙÒhÓ Ö iÞÓÒ T ×Ù ×aÑÑ eÒ Ø ÐÓÒg Øe ÐÕÙ e× iØÓÙ Øe× Ðe×Ù Ø iÐiØé×d e×ageÒ Ø××ÓÒ Ød iÚ i×ée×Ôa Ö T a ÐÓ Ö× Ðe jeÙa iÒ × iÑ Ód iéd i×ÔÓ ×e dÙÒ ε éÕÙ iÐib ÖeÓù ÐeÔ ÖeÑ ie ÖjÓÙ eÙ ÖjÓÙ e Ö S Ðe fa iØÐaÔ é Ö iÓd e k E Ü eÖ ie4 D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed eØÓÙ × Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜdÙ jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e id e××ÓÙ × C S 2 , 2 2 B 1 O 1 B 2 , O 2 5 , 1 B 2 1 , 5 O 2 , E Ü eÖ ie4 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eeÜ ØeÒ × iÚ e×Ù iÚaÒ Ø B 3 , 3 A D 1 , 1 C F , 2 E 2 , ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hÔa Ö fa iØ×eÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ É ÐiÑ iÒ eÞ×Ùe×× iÚ eÑ eÒ Øe Ød eÔ ÐÙ × ieÙ Ö×Ñ aÒ iè Öe× Ðe××ØÖa Øég ie×fa ib ÐeÑ eÒ ØdÓÑ iÒ ée×C ÓÑ Ñ eÒ ØeÞ jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ E Ü eÖ ie44 C ÓÒ ×...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern