Distributorët duhet t� lëshojn� fatur� tatimore pa llogaritur TVSH n� t� cilën

Distributorët duhet t? lëshojn? fatur? tatimore pa

This preview shows page 20 - 22 out of 36 pages.

Distributorët duhet të lëshojnë faturë tatimore pa llogaritur TVSH, në të cilën çmimi i këtyre furnizimeve është i barabartë me çmimin përfundimtar (përfshirë TVSH-në) të faturuar prej operatorit kryesor në momentin e furnizimit të këtyre produkteve. Ndërkohë, distributorët e këtyre produkteve të parapaguara i faturojnë operatorit kryesor vlerën e komisionit që ato përfitojnë për shërbimin e ndërmjetësimit që kryejnë. TVSH e llogaritur në këtë rast, është e zbritshme për operatorin kryesor. Nëse distributori i nënshtrohet regjimit të biznesit të vogël sipas ligjit, ai nuk llogarit TVSH për komisionin. Të gjitha transaksionet e kryera si më sipër regjistrohen nga secila palë në librin e shitjes dhe të blerjes. Distributori faturën e blerjes e regjistron si blerje me TVSH jo të zbritshme dhe faturën e shitjes e regjistron si shitje pa TVSH. Faturën për komisionin e regjistron si shitje me TVSH. Distributori ka të drejtë të zbresë TVSH-në për furnizimet e marra për qëllime të veprimtarisë së tij të tatueshme si distributor. Qarkullimi i distributorit është qarkullimi i realizuar për të gjitha transaksionet e kryera prej distributorit (shitjet e kartave/paketave ose abonimeve dhe komisioni) dhe llogaritet në bazë të çmimit gjithsej që duhet të paguajë blerësi. 20
Image of page 20
Shembull:Supozojmë që operatori kryesor i telekomunikacionit X hedh në treg karta telefonike me çmim të 1.000 lekë (përfshirë TVSH). Kjo shoqëri do të lëshojë një faturë ku TVSH e llogaritur do të jetë: 833.4+166.6(TVSH)=1.000 lekë. Shoqëria distributore Y që blen kartën me faturën e mësipërme, nuk llogarit më TVSH në rishitjen e kësaj karte dhe nuk ka të drejtë të zbres ë 166.6 lekë TVSH të faturës së lëshuar nga operatori kryesor. Në rast se për shërbimin që i kryen operatorit X, distributori Y përfiton një komision në masën 15 %. TVSH e llogaritur do të jetë: 150:6=25 lekë pra, 125+25(TVSH) = 150 lekë. Operatori kryesor X ka të drejtë të zbres ë TVSH në blerje për shumën 25 lekë. Distributori regjistron n ë librin e blerjes dhe n ë deklarat ë n e TVSH-s ë fatur ë n e blerjes së kartave si blerje me TVSH jo të zbritshme dhe faturën e shitjes së tyre si shitje pa TVSH. Faturën e komisionit me TVSH 25 lekë e regjistron si shitje me TVSH. Distributori ka të drejtë të zbresë TVSH-në për furnizimet e marra për qëllime të veprimtarisë së tij si distributor 3.2 Furnizimi i cigareve TVSH për cigaret paguhet tërësisht nga “Furnizuesi kryesor” në “Furnizimin e parë”. Furnizuesi kryesor e llogarit TVSH-në mbi vlerën e tatueshme të bazuar në çmimin me pakicë për çdo furnizim të kryer. Pra, vlera e tatueshme e çdo furnizimi, të kryer nga furnizuesi kryesor për të tretët, përcaktohet si produkt i sasisë së cigareve të shitura, me çmimin e shitjes me pakicë, pa përfshirë TVSH-në. Furnizuesi kryesor zbret direkt në faturë vlerën e ndërhyrjes në treg për të gjithë furnizuesit e mëvonshëm pa ndikuar TVSH-në. Blerësi i parë, qoftë ai “Furnizues i ndërmjetëm” ose “Njësi e shitjes me pakicë”, që merr furnizimin nga “Furnizuesi kryesor”, nuk ka të drejtë të zbresë TVSH-në e faturuar në faturën e lëshuar prej “Furnizuesit kryesor”.
Image of page 21
Image of page 22

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors