Hotărîrile colegiului de calificare se adoptă cu

This preview shows page 152 - 154 out of 213 pages.

calificare prezenţi la şedinţă, în lipsa membrului a cărui recuzare sau autorecuzare se soluţionează. Hotărîrile Colegiului de calificare se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi. Procedura de votare se stabileşte cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai colegiului. Hotărîrea Colegiului de calificare se emite în scris, se semnează de preşedintele şedinţei şi de membrii colegiului care au participat la şedinţă. Hotărîrea Colegiului de calificare şi materialele care motivează propunerea lui se înaintează Consiliului Superior al Procurorilor spre validare. Hotărîrea Colegiului de calificare poate fi contestată în Consiliul Superior al Procurorilor în termen de 10 zile din data comunicării. Cererea de înscriere la examenul de capacitate se depune la Consiliul Superior al Procurorilor. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului de capacitate se stabileşte prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor. Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale. Persoana care nu a promovat exa menul de capacitate îl poate repeta după 6 luni.După examenul de capacitate, Colegiul de calificare adoptă o
Image of page 152
hotărîre privind promovarea lui. Hotărîrea Colegiului de calificare privind promovarea examenului de capacitate serveşte temei pentru participarea persoanei la concursul de ocupare a funcţiei vacante de procuror. Atestarea procurorilor Atestarea are drept scop evaluarea nivelului profesional, stimularea ascensiunii profesionale, precum şi responsabilizarea procurorilor în exercitarea funcţiei lor. Pentru atestarea procurorului, procurorul în a cărui subordine se află primul sau membrul Consiliului Superior al Procurorilor îndeplineşte fişa de atestare, relevînd calităţile profesionale şi morale, activitatea lui profesională, şi o expediază Colegiului de calificare. Procurorul supus atestării trebuie să ia act de fişa de atestare cu 15 zile înainte de atestare. Atestarea se efectuează în prezenţa persoanei supuse atestării. În funcţie de nivelul cunoştinţelor profesionale, de rezultatele activităţii şi de capacităţile organizatorice ale procurorului supus atestării, Colegiul de calificare poate recomanda Procurorului General: a) încurajarea;b) includerea în rezerva de cadre;c) conferirea unui grad de clasificare sau grad militar special; d) repetarea procedurii de atestare în termenele stabilite de Colegiul de calificare, după lichidarea e) retrogradarea; f) eliberarea din funcţie, în cazul necorespunderii funcţieideţinute din cauza calificării neajunsurilor constatate în activitatea profesională; insuficiente, fapt constatat prin atestare. Rezultatele atestării se aduc la cunoştinţă procurorului imediat după adoptarea hotărîrii Colegiului de calificare. Despre validarea acestei hotărîri de către Consiliul Superior al Procurorilor, procurorul este informat în termen de 3 zile. 3.4 COLEGIUL DISCIPLINAR Colegiul disciplinar se instituie pe lîngă Consiliul Superior al Procurorilor şi are drept scop examinarea cazurilor de răspundere disciplinară a procurorilor. Mandatul Colegiului disciplinar este de 4 ani.
Image of page 153
Image of page 154

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 213 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture