I tabellen nedenfor er vist de estimerede værdier ud

This preview shows page 10 - 12 out of 12 pages.

I tabellen nedenfor er vist de estimerede værdier ud fra de angivet historiske data, forværdipapir A og B.2.8)Er de opnåede estimater identiske med de faktiske værdier angivet istarten.
Hold 1Therese Danielle BryderDe opnåede estimater er delvist identiske med værdierne i starten af opgaveteksten. Herbemærkes det at standardafvigelserne er identiske, hvor der er afvigelse imiddelværdierne. Dog læner de opnåede estimater for middelværdierne sig tæt op afværdierne i opgaveteksten.At tallene ikke er fuldt ud identiske kan skyldes, at beregningerne er foretaget på enstikprøve og ikke en population, hvor vi kender alle data. Det skal her nævnes at jo flereværdier der indgår i stikprøven, jo tættere vil estimatet være på den faktiske værdi. I dettetilfælde er stikprøven relativt lille og der er derfor afvigelser i estimaterne.2.9)Antag at investoren sammensætter en portefølje med vægtende fra spg.2.5.Vægtende er angivet i spg. 2.5. som࠵?^= 0,308og࠵?_= 1 − ࠵?^= 1 − 0,308 = 0,692,samtidig bruges de estimeret værdier i spg. 2.7. til at finde værdier for hele porteføljen.Følgende udregningsmetoder er brugt i tabellen:oPortefølje afkastet:࠵?^∗ ࠵?࠵?^+ ࠵?_∗ ࠵?࠵?_oPortefølje varians:࠵?^Q+ ࠵?_Q࠵?_Q+ 2࠵?^࠵?_࠵?^_oStandardafvigelsen:࠵?^Q+ ࠵?_Q࠵?_Q+ 2࠵?^࠵?_࠵?^_I tabellen nedenfor er vist de estimerede værdier for porteføljen.Sammenligning:Det forventede afkast for porteføljen er lavere end det var i spg. 2.2. Dette skyldes at detestimerede forventede afkast for værdipapirerne ikke er ens, samtidig med at vægten forværdipapir B er større end vægten for værdipapir A. Eftersom at værdipapir B har enlavere estimeret forventet afkast end i spg. 2.2. og den samtidig vægter mest i den samletportefølje, må resultatet blive at det samlede forventede afkast for hele porteføljen blivermindre.
Hold 1Therese Danielle BryderStandardafvigelse for portefølje fra spg. 2.5. er lig den ny fundne standartafvigelse. Dettebetyder at risikoen for porteføljen er den sammen, men at det forventede afkast er mindreend først antaget.
End of preview. Want to read all 12 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Alan greene

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture