{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

ª thoâng tin trình baøy khoâng phuø hôïp

Info iconThis preview shows pages 4–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ª Thoâng tin trình baøy khoâng phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn v.v… Các r ủ i ro c ủ a báo cáo tài chính Các r ủ i ro c ủ a báo cáo tài chính Coù ruûi ro Coù ruûi ro Thí d ụ : R ủ i ro trên báo cáo tài chính Thí d ụ : R ủ i ro trên báo cáo tài chính Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 12 Là nh ữ ng chính sách và nh ữ ng th ủ t ụ c để đả m b ả o là các ch ỉ th ị c ủ a nhà qu ả n lý đượ c th ự c hi ệ n. Các ho ạ t độ ng ki ể m soát ch ủ y ế u liên quan đế n h ệ th ố ng k ế toán : ° Phân chia trách nhi ệ m đầ y đủ (Tách bi ệ t v ề trách nhi ệ m). ° Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin. ° Ki ể m soát v ậ t ch ấ t. ° Ki ể m tra độ c l ậ p vi ệ c th ự c hi ệ n ° Phân tích rà soát. HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT 5 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 13 Trong hoaït ñoäng kieåm soaùt coù theå bao goàm nhieàu thuû tuïc kieåm soaùt cuï theå. ª Kieåm soaùt phoøng ngöøa ª Kieåm soaùt phaùt hieän ª Kieåm soaùt buø ñaép HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 14 Phân chia trách nhi ệ m ª Khoâng ñeå moät caù nhaân naém taát caû caùc khaâu cuûa moät nghieäp vuï: xeùt duyeät, thöïc hieän, baûo quaûn taøi saûn vaø giöõ soå saùch keá toaùn. ª Khoâng cho pheùp kieâm nhieäm giöõa moät soá chöùc naêng Döïa treân 2 nguyeân taéc caên baûn laø nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø nguyeân taéc baát kieâm nhieäm. HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 15 Baûo veä taøi saûn Ghi cheùp soå saùch Taùch bieät traùch nhieäm PHAÂN CHIA TRAÙCH NHIEÄM HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT 6 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 16 PHAÂN CHIA TRAÙCH NHIEÄM – Thí d ụ HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT HO Ạ T ĐỘ NG KI Ể M SOÁT Ti ề n m ặ t: s Ghi chép s ổ sách: K ế toán ti ề n s B ả o v ệ tài s ả n: Th ủ qu ỹ s Ki ể m tra: K ế toán tr ưở ng Hàng t ồ n kho: s Ghi chép s ổ sách: K ế toán kho s B ả o v ệ tài s ả n: Th ủ kho s Ki ể m tra: K ế toán tr ưở ng Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 17 Ki ể m soát quá trình x ử lý thông tin Kieåm soaùt chung cho toaøn boä heä thoáng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page4 / 19

ª Thoâng tin trình baøy khoâng phuø hôïp vôùi...

This preview shows document pages 4 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online