{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Sách k ? toán ti ề n square4 b ả o v ệ tài

Info iconThis preview shows pages 6–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
sách: K ế toán ti n square4 B o v tài s n: Th qu square4 Ki m tra: K ế toán tr ưở ng Hàng t n kho: square4 Ghi chép s sách: K ế toán kho square4 B o v tài s n: Th kho square4 Ki m tra: K ế toán tr ưở ng Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 17 Ki m soát quá trình x lý thông tin Kieåm soaùt chung cho toaøn boä heä thoáng. Kieåm soaùt öùng duïng. - Kieåm soaùt heä thoáng chöùng töø soå saùch keá toaùn. - Pheâ chuaån ñuùng ñaén caùc nghieäp vuï hoaëc hoa ït ñoäng. HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 18 Ki m m soát soát chung chung cho cho toàn toàn h h th ng xrhombus Ch y ế u đố i v i môi tr ườ ng tin h c xrhombus Các thí d square4 Ki m soát ph n m m square4 Ki m soát truy c p và an toàn square4 Ki m soát ph n c ng Ki m soát quá trình x lý thông tin HO T ĐỘ NG KI M SOÁT
Background image of page 6

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 19 Kieåm soaùt chöùng töø : - Bieåu maãu chöùng töø ñaày ñuû, roõ raøng. - Ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc. - Laäp kòp thôøi. - Löu chuyeån chöùng töø khoa hoïc. - Baûo quaûn vaø löu tröõ chöùng töø. Kieåm soaùt soå saùch : - Thieát keá soå saùch. - Ghi cheùp kòp thôøi, chính xaùc. - Baûo quaûn vaø löu tröõ Ki m m soát soát ng ng d ng d ng: : Ki m Ki m soát soát ch ng ch ng t t và s s sách Ki m soát quá trình x lý thông tin HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 20 C n đả m b o là t t c các nghi p v và ho t độ ng ph i đượ c phê chu n b i nhân viên qu n lý trong quy n h n cho phép. - Phê chu n chung - Phê chu n c th Ki m m soát soát ng ng d ng d ng: : Phê Phê chu n chu đ úng đắ n n các các nghi p nghi p v v Ki m soát quá trình x lý thông tin HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 21 Thí d v phê chu n nghi p v Phê chu n chung Phê chu n c th Ban giám đố c y quy n cho tr ưở ng phòng kinh doanh xét duy t bán ch u cho nh ng hóa đơ n d ướ i 50 tri u đồ ng Giám đố c xét duy t các nghi p v b t th ườ ng và xét duy t bán ch u cho nh ng hóa đơ n có s ti n l n h ơ n 50 tri u đồ ng. Ki m soát quá trình x lý thông tin HO T ĐỘ NG KI M SOÁT
Background image of page 7
8 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 22 Haïn cheá tieáp caän taøi saûn. Kieåm keâ taøi saûn.
Background image of page 8

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}