{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

Đ ánh giá r ủ i ro nguy ễ n trí tri ueh 2012

Info iconThis preview shows pages 3–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ ÁNH GIÁ R I RO Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 9 Nh n d ng r i ro S d ng các ph ươ ng pháp khác nhau nh ư các ph ươ ng ti n d báo, phân tích các d li u quá kh , rà soát th ườ ng xuyên các ho t độ ng … để nh n d ng các r i ro tác độ ng đế n t ch c m c độ toàn đơ n v hay ch ỉ ả nh h ưở ng đế n t ng ho t độ ng c th . Đ ÁNH GIÁ R I RO
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 10 Phân tích và đ ánh giá r i ro Ướ c l ượ ng t m c c a r i ro qua nh h ưở ng có th có c a nó đế n m c tiêu c a đơ n v , xem xét kh n ă ng x y ra r i ro và nh ng bi n pháp có th s d ng đểđố i phó v i r i ro. Đ ÁNH GIÁ R I RO Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 11 ª Taøi saûn khoâng coù treân thöïc teá. ª Taøi saûn khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò. ª Ñaùnh giaù khoâng ñuùng giaù trò taøi saûn vaø caùc khoaûn coâng nôï. ª Doanh thu vaø chi phí khoâng khai baùo ñaày ñuû. ª Thoâng tin trình baøy khoâng phuø hôïp vôùi chuaån möïc keá toaùn v.v… Các r i ro c a báo cáo tài chính Coù ruûi ro Thí d : R i ro trên báo cáo tài chính Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 12 Là nh ng chính sách và nh ng th t c để đả m b o là các ch th c a nhà qu n lý đượ c th c hi n. Các ho t độ ng ki m soát ch y ế u liên quan đế n h th ng k ế toán : ° Phân chia trách nhi m đầ y đủ (Tách bi t v trách nhi m). ° Ki m soát quá trình x lý thông tin. ° Ki m soát v t ch t. ° Ki m tra độ c l p vi c th c hi n ° Phân tích rà soát. HO T ĐỘ NG KI M SOÁT
Background image of page 4
5 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 13 Trong hoaït ñoäng kieåm soaùt coù theå bao goàm nhieàu thuû tuïc kieåm soaùt cuï theå. ª Kieåm soaùt phoøng ngöøa ª Kieåm soaùt phaùt hieän ª Kieåm soaùt buø ñaép HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 14 Phân chia trách nhi m ª Khoâng ñeå moät caù nhaân naém taát caû caùc khaâu cuûa moät nghieäp vuï: xeùt duyeät, thöïc hieän, baûo quaûn taøi saûn vaø giöõ soå saùch keá toaùn. ª Khoâng cho pheùp kieâm nhieäm giöõa moät soá chöùc naêng Döïa treân 2 nguyeân taéc caên baûn laø nguyeân taéc phaân coâng phaân nhieäm vaø nguyeân taéc baát kieâm nhieäm. HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 15 Baûo veä taøi saûn Ghi cheùp soå saùch Taùch bieät traùch nhieäm PHAÂN CHIA TRAÙCH NHIEÄM HO T ĐỘ NG KI M SOÁT
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 16 PHAÂN CHIA TRAÙCH NHIEÄM – Thí d HO T ĐỘ NG KI M SOÁT Ti n m t: square4 Ghi chép s
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}