AUDITING - Students - Topic 3 - KSNB [Compatibility Mode]

H söï thay ñoåi nhaân söï h vieäc tieán

Info iconThis preview shows pages 3–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: h Söï thay ñoåi nhaân söï. h Vieäc tieán haønh nghieân cöùu môùi hoaëc söûa ñoåi heä thoáng thoâng tin. h Söï taêng tröôûng nhanh choùng cuûa ñôn vò. h v.v… Nguyeân nhaân taïo ra ruûi ro : Nguyeân nhaân taïo ra ruûi ro : Thí d ụ : R ủ i ro trên báo cáo tài chính Thí d ụ : R ủ i ro trên báo cáo tài chính Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 8 Xác đị nh m ụ c tiêu c ủ a đơ n v ị Xác đị nh m ụ c tiêu c ủ a đơ n v ị C ầ n thi ế t ph ả i xác đị nh m ụ c tiêu c ủ a đơ n v ị vì m ộ t s ự ki ệ n có tr ở thành m ộ t r ủ i ro quan tr ọ ng đố i v ớ i t ổ ch ứ c hay không s ẽ ph ụ thu ộ c và m ứ c độ tác độ ng tiêu c ự c c ủ a nó đế n m ụ c tiêu c ủ a đơ n v ị . Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 9 Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro S ử d ụ ng các ph ươ ng pháp khác nhau nh ư các ph ươ ng ti ệ n d ự báo, phân tích các d ữ li ệ u quá kh ứ , rà soát th ườ ng xuyên các ho ạ t độ ng … để nh ậ n d ạ ng các r ủ i ro tác độ ng đế n t ổ ch ứ c ở m ứ c độ toàn đơ n v ị hay ch ỉ ả nh h ưở ng đế n t ừ ng ho ạ t độ ng c ụ th ể . Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO 4 Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 10 Phân tích và đ ánh giá r ủ i ro Phân tích và đ ánh giá r ủ i ro Ướ c l ượ ng t ầ m c ỡ c ủ a r ủ i ro qua ả nh h ưở ng có th ể có c ủ a nó đế n m ụ c tiêu c ủ a đơ n v ị , xem xét kh ả n ă ng x ả y ra r ủ i ro và nh ữ ng bi ệ n pháp có th ể s ử d ụ ng để đố i phó v ớ i r ủ i ro. Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO Đ ÁNH GIÁ R Ủ I RO Nguy ễ n Trí Tri – UEH, 2012 11 ª Taøi saûn khoâng coù treân thöïc teá. ª Taøi saûn khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò. ª Ñaùnh giaù khoâng ñuùng giaù trò taøi saûn vaø caùc khoaûn coâng nôï. ª Doanh thu vaø chi phí khoâng khai baùo ñaày ñuû....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page3 / 19

h Söï thay ñoåi nhaân söï h Vieäc tieán haønh...

This preview shows document pages 3 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online