ộ � ấ � ự thiêng liêng trong tâm th c v a ph n ánh tính ch t đ c tr ng chung ca

Ộ ? ấ ? ự thiêng liêng trong tâm th c v a ph

This preview shows page 6 - 8 out of 14 pages.

ơ thiêng liêng trong tâm th c v a ph n ánh tính ch t đ c tr ng chung c a văn hoá nông nghi p ph ng ư ươ Đông.
Image of page 6
Tín ng ng và l h i ph n th c đ c bi u hi n hai khía c nh ch y u: th sinh th c khí ưỡ ượ ế và th hành vi giao ph i. Bi u hi n th sinh th c khí có nhi u n i. Nhi u t ng, tháp, hình ơ ượ tr ,... đ c t c, đ p theo hình các sinh th c khí nam n . n Đ và hàng lo t n c Đông ượ ữ Ở Ấ ướ Nam Á, ng i ta đ u tìm th y r t nhi u linga (sinh th c khí nam). Ngay th đô Seoul hi n ườ đ i ngày nay, nhi u n i, k c tr c c a khách s n cao sao, ng i ta cũng có th tr ng ơ ướ ườ ư bày các hình sinh th c khí đ c đ p r t to. M t s nh c c nh chiêng, tr ng, dùi tr ng,... cũng mang ý ượ ư nghĩa bi u t ng c a các sinh th c khí. Cũng có khi ng i ta l i l y ngay nh ng v t có s n hình sinh ượ ườ th c khí trong t nhiên đ th cúng. Ch ng h n, c t đá hình sinh th c khí nam th ông Đùng Nhân Nghĩa, L c S n, Hoà Bình hay kẽ n t L L ng hình sinh th c khí n đ c th S Đ m, Hòn Đ , ơ ườ ượ ờ ở Khánh Hoà... Tính ch t nông nghi p – nông thôn còn đ c th hi n qua các sinh ho t văn hoá dân gian nh hát múa, ượ ư bi u di n âm nh c. Các hình th c nh hát đ i (nh t là hát đ i nam n ), hát ru con, hát đ ng dao... đ u ư nhi u n c ph ng Đông, nh t là các n c Đông Nam Á. Nh ng đi u múa m m m i, uy n chuy n, ướ ươ ướ nh p nhàng mang nhi u âm h ng c a nh p đi u lao đ ng, mô t các đ ng tác cày c y, g t hái... cũng ưở khá ph bi n. Múa ph ng Đông rõ ràng khác v i nh y c a ph ng Tây. Các nh c c ph bi n c a ế ươ ươ ế ph ng Đông cũng đ c t o ra t nh ng s n ph m nông nghi p (sáo, kèn, chiêng, tr ng,...) và luôn ươ ượ mang “âm h ng đ ng quê”. ưở Nông nghi p g n li n v i nông thôn. Tính ch t nông nghi p – nông thôn c a văn hoá ph ng Đông ươ đ c n y sinh, nuôi d ng và phát tri n trong m t mô hình xã h i đ c bi t: mô hình làng xã. Các công ượ ưỡ xã nông thôn, theo cách nói c a C. Mac, có nh h ng r t sâu đ m đ n đ i s ng văn hoá c a c dân ưở ế ư nông nghi p ph ng Đông. Có th nói văn hoá làng xã v i tính c ng đ ng và tính t tr cao là m t nét ươ n i b t c a văn hoá ph ng Đông. ươ Trong làng xã ph ng Đông, gia đình là m t “đ n v s n xu t”, đó vai trò c a ng i ph n r t quan ươ ơ ườ tr ng. S ra đ i và t n t i dai d ng c a ch đ m u h nhi u khu v c ph ng Đông, suy cho cùng, ế ệ ở ươ trên m t khía c nh nào đ y, cũng do đ i s ng nông nghi p quy đ nh. Và đó cũng là m t bi u hi n c a tính ch t nông nghi p – nông thôn c a văn hoá ph ng Đông. ươ 2. V t t ng tri t h c và ph ng th c t duy, ph ng Đông thiên v “ch toàn” và t ng h p ề ư ưở ế ươ ư ươ Theo nh n xét c a GS Cao Xuân Huy, ph ng Đông, xét v t t ng tri t h c, thiên v ươ ề ư ưở ế ch toàn , trong khi ph ng Tây thiên v ươ ch bi t . Khi nhìn nh n v n đ , ph ng Đông th ng chú tr ng đ n tính toàn ươ ườ ế di n, toàn th , toàn c c. T t ng tri t h c ư ưở ế ch toàn có quan h m t thi t v i ph ng th c ế ươ t duy t ng ư
Image of page 7
Image of page 8

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 14 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors