Course Hero Logo

Vi antager ændringen i prisen på chips påvirker

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 4 - 8 out of 9 pages.

Vi antager:Ændringen i prisen på chips påvirker efterspørgslen på øl, som ingen prisændring har. Derfor mådisse to være komplementer.Komplementer er defineret som: to goder, der ved en stigning på prisen på den ene vare X leder tilet fald i efterspørgslen for en anden vare Y.Efterspørgselskurven for øl rykker til højre, da den vil stige grundet et prisfald på chips. Siden detikke er prisen på øl der ændres må kurven rykke sigOPG 3 (frivillig)Efterspørgsel på øl i DK: D(p) = -0,5p+5Udbud på øl i DK: Sib(p)=1,5p-3q= øl målt i 10 mio. liter pr. år.p = pris pr. liter ølEn udenlandsk butikskæde overvejer at åbne butikker i DK med henblik på at sælge øl. Deresudbud er givet ved:Sub(p)=2,5p-153.1. Udled et matematisk udtryk for den aggregerede udbudskurve for øl.Sib(p) + Sub(p) = 1,5p-3 + 2,5p-15 = 4p-183.2. Udled markedspris samt handlet mængde i ligevægt og skitsér ligevægten.Ny aggregeret udbudskurve(Qnys) = 4p-184
Efterspørgselskurve(D(p)) = -0,5p+5D(p)=NQs =-0,5p+5=4p-18 =-0,5p+0,5p+5+18=4p+0,5p-18+18 =23=4,5p =23/4,5 = 4,5p/4,5 =5,11=pLigevægtspris = 5,11 kr.pr. ølFor at finde ligevægtsmængden indsætter vi 5,11 på p’s plads I vores to separate ligninger.Qnys= 4p-18 =Qnys= 4(5,11)-18 =2,44Vi dobbelttjekker:D(p) = -0,5p+5 =D(p) = -0,5(5,11) +5 = 2,44Det stemmer. Derfor må ligevægtsprisen være 5,11 kr. Pr. Øl og ligevægtsmængden må være 24,4mio. Liter øl p.a.Den indenlandske butik sælger så mange enheder:Først finder vi prisen:5
D(p) = -0,5p+5Sib(p)=1,5p-3D(p)= Sib(p)-0,5p+5=1,5p-3= -0,5p+0,5p5+3=1,5p+0,5p-3+3= 8=2p= 8/2=2p/2= 4=pDerefter indsættes 4 på p’s plads i begge ligninger for at dobbelttjekke om resultatet passer.D(p) = -0,5p+5= D(4)=-0,5(4)+5=3+5=8Sib(p)=1,5p-3= Sib(4)=1,5(4)-3=11-3=8Dvs. at den mængde solgte enheder i indenlandske butikker i ligevægt er:Solgte enheder = 8Den udenlandske butik sælger så mange enheder:Igen findes prisen først.6
D(p) = -0,5p+5Sub(p)=2,5p-15D(p)= Sub(p)= -0,5p+5=2,5p-15= -0,5p+0,5p+5+15=2,5p+0,5p-15+15= 20=3p= 20/3=3p/3=6,67=pSå indsættes 6,67 på p’s plads i begge ligninger igen:D(6,67) = -0,5(6,67)+5=1,7Sub(6,67)=2,5(6,67)-15=1,7Dvs. at den mængde solgte enheder i udenlandske butikker i ligevægt er:Solgte enheder: 1,7________________________________________________________________________________Som følge af en øget efterspørgsel efter chips stiger efterspørgslen efter øl nu til:Dny(p)=103p+1003

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 9 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture