{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Teacher - Topic 5 - Bchung KT

N trí tri ueh 2012 độ tin c ậ y c ? a b ằ ng

Info iconThis preview shows pages 3–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán - B ng ch ng do bên ngoài g i tr c ti ế p cho KTV. - B ng ch ng do bên ngoài t o và đượ c đơ n v l ư u tr . - B ng ch ng do đơ n v t o, l ư u chuy n ra ngoài r i tr v ềđơ n v . - B ng ch ng do đơ n v t o, l ư u chuy n và l ư u tr t i đơ n v . Ngu n g c c a b ng ch ng L ư u ý: B ng ch ng càng độ c l p v i đơ n v thì tính đ áng tin c y càng cao. 9
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán Ng ườ i cung c p thông tin càng có n ă ng l c chuyên môn và s hi u bi ế t thì b ng ch ng thu th p đượ c càng đ áng tin c y. N ă ng l c chuyên môn và s hi u bi ế t c a ng ườ i cung c p thông tin. Thí d : Độ tin c y cao Độ tin c y th p Tìm hi u v kh n ă ng đơ n v thua ki n 10 Ph ng v n chuyên gia t ư v n pháp lý Ph ng v n Giám đố c c a đơ n v Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán B ng ch ng thu th p đượ c t h th ng ki m soát n i b t t thì s có tính đ áng tin c y cao. H th ng ki m soát n i b Kh n ă ng nhân viên gian l n và làm gi b ng ch ng để che d u gian l n là r t cao! 11 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán Khi b ng ch ng ki m toán thu th p t nhi u ngu n khác nhau cho k ế t qu mâu thu n nhau thì tính đ áng tin c y c a các b ng ch ng s gi m. S k ế t h p gi a các lo i b ng ch ng ki m toán Th ư xác nh n n ph i thu chênh l ch v i hóa đơ n bán hàng c a đơ n v . ? S li u c a bên nào đ áng tin c y h ơ n? 12
Background image of page 4
5 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán S k ế t h p gi a các lo i b ng ch ng ki m toán Nên s d ng b ng ch ng nào có độ tin c y cao h ơ n? ? Tìm thêm b ng ch ng và k ế t lu n theo nguyên t c đ a s ? 13 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Độ tin c y c a b ng ch ng ki m toán Độ tin c y? Ch ng t g c Ch ng t photo Câu h i: 14 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 Phù h p v i m c tiêu ki m toán Trình bày và công b Đ ánh giá Ghi chép chính xác Đầ y đủ Quy n và ngh ĩ a v Hi n h u / phát sinh Nh ư v y có đả m b o s thu h i đượ c n không?
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}