Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

A îngriji un copil cu tulbur ă ri din spectru

Info icon This preview shows pages 183–185. Sign up to view the full content.

A îngriji un copil cu tulbur ă ri din spectru autist sau a tr ă i împreun ă cu acesta reprezint ă o provocare pentru întreg sistemul familial, iar efectele acestei experien ț e sunt cu adev ă rat pervazive. Aproximativ 85% din indivizii cu TSA prezint ă limit ă ri cognitive sau adaptative care pun restric ț ii în privin ț a abilit ăț ilor de via ță independent ă , ceea ce duce la posibilitatea de a necesita unele m ă suri de îngrijire sau asisten ță din partea p ă rin ț ilor sau familiilor pe tot parcursul vie ț ii (Volkmar ș i Pauls                                                               Aceast ă lucrare a fost realizat ă în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133675 „Inovare ş i dezvoltare în structurarea ş i reprezentarea cunoa ş terii prin burse doctorale ş i postdoctorale (IDSRC- doc postdoc)”, cofinan ţ at de Uniunea European ă ş i Guvernul României din Fondul Social European prin Programul Opera ţ ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Image of page 183

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Diana-Sînziana Duca 184 2003). Într-un studiu longitudinal al lui Seltzer ș i colaboratorilor s ă i (2001), peste 50% din p ă rin ț ii cu vârsta peste 50 de ani ș i care au copii cu tulbur ă ri de dezvoltare au raportat c ă înc ă locuiesc cu copiii lor, în compara ț ie cu p ă rin ț ii copiilor dezvolta ț i normal care sunt un procent de 17%. Sarcinile ș i dificult ăț i pe parcursul întregii vie ț i îngreuneaz ă ș i mai mult traiul p ă rin ț ilor cu copii cu TSA, ceea ce poate duce la modific ă ri în ceea ce prive ș te percep ț ia despre parenting, descre ș teri ale nivelului de optimism fa ță de propriul viitor dar ș i fa ță de viitorul copilului (Seltzer, Greenberg, Floyd, Pettee ș i Hong 2001). Cercet ă rile arat ă rezultate contradictorii în privin ţ a efectelor asupra mariajului ca urmare a faptului c ă în familie apare un copil cu autism (Higgins, Bailey ș i Pearce 2005). Oricum, pare a fi un consens general în rândul cercet ă rilor cum c ă exist ă mul ţ i factori diferi ţ i - nu doar a fi p ă rin ţ ii unui copil cu autism - care contribuie la s ă n ă tatea ş i stabilitatea cuplului. Sunt, de asemenea, alte variabile care afecteaz ă mariajul precum: vârsta, num ă rul de copii, vârsta copilului, rasa, statutul socioeconomic ş i durata mariajului (Eddy ș i Walker 1999). Pân ă când sunt raportate cercet ă ri mai clare ş i definitive despre mariajul p ă rin ţ ilor care au copii cu autism, terapeu ţ ii de familie trebuie s ă în ț eleag ă c ă exist ă o posibilitate ca având un copil diagnosticat cu autism poate conduce, în func ţ ie de alte variabile, atât la percep ţ ii ş i rezultate negative, cât ş i pozitive (Ramisch 2012).
Image of page 184
Image of page 185
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern